Pre­miär för ny för­sko­la

PRE­MIÄR: FALKENBERGS NYA FÖR­SKO­LA SLÅR UPP POR­TAR­NA

Hallands Nyheter - - Sidan 1 - ALICE NILS­SON LOTH alice.nils­son­loth@hn.se

HN har be­sökt Tall­kot­ten - det gam­la epi­de­mi­sjuk­hu­set har för­vand­lats till mo­der­na lo­ka­ler.

– På be­sikt­ning­en sa vi att det här mås­te va­ra stans snyg­gas­te bygg­nad just nu, sä­ger bygg­pro­jekt­le­da­re och fas­tig­hets­an­sva­rig Mar­tin Stu­h­re när re­no­ve­ring­en nu är fär­dig.

Den förs­ta sep­tem­ber är det dags för Tall­kot­ten att väl­kom­na för­sko­le­bar­nen till den ny­gam­la bygg­na­den. För drygt ett år se­dan star­ta­de re­no­ve­rings­ar­be­tet som har kostat näs­tan 60 mil­jo­ner kro­nor. Pro­jekt­le­da­ren be­rät­tar att de har ar­be­tat hårt för att be­va­ra de­tal­jer­na, ef­tersom det är en K-märkt bygg­nad.

– Jag har hål­lit mig in­om bud­get, men be­va­ran­det av fa­sa­den blev li­te dy­ra­re än vän­tat, sä­ger Mar­tin Stu­h­re.

FÖRSKOLECHEF MARIA Karls­son har pre­cis be­sökt lo­ka­ler­na, och är minst sagt glad över re­sul­ta­tet. Hon be­röm­mer va­let att be­va­ra det gam­la i hu­set, som till ex­em­pel dju­pet i föns­ter­ni­scher­na.

– Det är fan­tas­tiskt fint. Det känns jät­te­här­ligt. Jag hit­tar nya de­tal­jer var­je gång jag är här, sä­ger hon.

Ovan­på en­tré­bygg­na­den finns ett så kal­lat se­dum­tak, ett växt­tak som bar­nen kan be­und­ra från and­ra vå­ning. Pre­cis in­till en­trén finns en dörr med en gam­mal ”För­bju­den in­gång”-skylt. Det syns att den har någ­ra år på nac­ken.

– Den fick vi in­te ta bort, fli­kar Mar­tin Stu­h­re in, och hän­vi­sar än en gång till K-märk­ning­en.

RUMMEN ÄR VÄL till­tag­na och föl­jer den ur­sprung­li­ga plan­lös­ning­en. Vid to­a­lett- och duschut­rym­men har man va­rit tvung­en att styc­ka av vis­sa de­lar. Sock­lar­na går i gam­malt stuk. Fönst­ren har bytts ut, men ock­så des­sa är i sin ur­sprungs­mo­dell.

En del mo­der­ni­te­ter finns gi­vet­vis. I ett all­rum, 30 cen­ti­me­ter ovan­för mar­ken, sit­ter ett gäng ström­bry­ta­re på rad. Var­je knapp re­pre­sen­te­rar en färg. Bar­nen kan själ­va väl­ja om lam­por­na i ta­ket ska ly­sa i blått, grönt el­ler rött.

Den ur­sprung­li­ga trap­pan med led­stång går upp till tred­je vå­ning där ad­mi­nist­ra­tion och per­so­nal hål­ler till. Ta­kets sne­da vinklar smit­tar av sig på dör­rar­na.

He­la hu­set är ett be­vis på att det gam­la kan mö­ta det mo­der­na. På högs­ta vå­ning­en finns per­so­na­lens ute­plats, ett trädäck med ut­sikt över tall­sko­gen. Det tråd­lö­sa nät­ver­ket gör att per­so­na­len kan sit­ta ut­om­hus och ar­be­ta.

Den 15 au­gusti ska om­rå­det ut­om­hus med lek­plats be­sik­ti­gas. Där­ef­ter bör­jar in­flytt­ning­en, en av­del­ning i ta­get. Sam­man­fatt­nings­vis är de nöj­da med re­sul­ta­tet.

– Jag tyc­ker vi har lyc­kats att be­va­ra och åter­stäl­la kul­tu­ren, sä­ger Mar­tin Stu­h­re.

Epi­de­mi­sjuk­hu­set från 1925 har för­vand­lats till mo­dern för­sko­la. HN be­sök­te den nya för­sko­lan Tall­kot­ten som till hös­ten ska rym­ma fem av­del­ning­ar och över hund­ra barn.

Bil­der: OLA FOLKESSON

LYCKAT RE­SUL­TAT. Förskolechef Maria Karls­son läng­tar ef­ter att få flyt­ta in i de nya lo­ka­ler­na. ”Det är fan­tas­tiskt fint”, sä­ger hon.

NÄS­TAN KLART. Bygg­pro­jekt­le­da­re och fas­tig­hets­an­sva­rig Mar­tin Stu­h­re vi­sar runt på plat­sen. Om­rå­det ut­an­för för­sko­lan be­sik­ti­gas i au­gusti.

GAM­MAL TRAPPUPPGÅNG. För­äld­rar och barn kom­mer att få vand­ra upp för sam­ma trap­por som man gjor­de för hund­ra år se­dan.

FÖNSTERKONST. Fönst­ren har fått by­tas ut, men be­hål­lit sin ur­sprung­li­ga form. Två av dem lik­nar ett ovalt konst­verk.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.