Skepp ohoj - vil­ket vim­mel i ham­nen

SEGLING: NOR­DISK BE­SÖK AV SEGELFARTYG

Hallands Nyheter - - Varberg - Ca­mil­la Hents­chel 010-471 50 10 ∙ ca­mil­la.hents­chel@hn.se

Just nu på­min­ner Var­bergs hamn om gam­la ti­der. Se­gel­far­ty­gen lig­ger på rad och om­bord vim­lar det av seg­la­re från he­la Nor­den.

Nor­disk seg­lats an­ord­nas var­je år och i år är det för 27:e gång­en. Un­der ons­da­gen kom far­ty­gen in från kapp­seg­ling­en som gått från Aal­borg till Var­berg.

– Vi låg rik­tigt bra till he­la vägen fram till nå­gon tim­me fö­re mål­gång. Då gick en an­nan båt om oss, be­rät­tar kap­ten Ka­ta­ri­na Mal­mek som har an­sva­ret för skol­far­ty­get At­lan­ti­ca.

In­te il­la för ett segelfartyg vars be­sätt­ning är ung­do­mar som ti­di­ga­re in­te har seg­lat en så stor båt.

– De fles­ta är ny­bör­ja­re men de lär sig fan­tas­tiskt myc­ket på en vec­ka. me­ning­en är att de som be­sätt­ning helt på egen hand ska kun­na

seg­la far­ty­get ef­ter två vec­kor, sä­ger styr­man Dag Jo­nas­son.

AT­LAN­TI­CA SOM ÄGS av Svens­ka krys­sar­klub­ben till­sam­mans med två and­ra skol­far­tyg, Gra­tia och Gra­ti­tu­de, le­der täv­ling­ar­na i sin klass. Dag Jo­nas­son har ti­di­ga­re seg­lat T/S Gu­nil­la som är bå­ten som ägs av Öc­kerö seg­lan­de gym­na­si­um. På At­lan­ti­ca är be­sätt­ning­en ung, ung­do­mar som har gått ut års­kurs sju får va­ra med. På de 22 bå­tar som lig­ger i hamn i Var­berg finns 288 per­so­ner, ma­jo­ri­te­ten är ung­do­mar. En av dem som seg­lar med Kvart­si­ta är Han­nah Johansson från Stenungsund. Hon bör­ja­de seg­la stör­re far­tyg som kon­fir­mand.

– Ti­di­ga­re har jag seg­lat mind­re jol­lar men det här är li­te an­norlun­da. Det är fler tam­par att hål­la re­da på och stör­re kraf­ter att ha att gö­ra med. Mer se­gel och, ja, stör­re allt, sä­ger Han­nah Johansson.

NÄR HN ÄR på be­sök pas­sar hon på att ta sig ett dopp i ham­nen och be­rät­tar nyss upp­sti­gen ur ba­det att se­gelä­ven­ty­ret in­te slu­tar här.

– Jag ska bör­ja på se­gel­gym­na­si­et på Öc­kerö i Gö­te­borg till hös­ten. Där har man två lång­seg­ling­ar un­der ut­bild­ning­en.

Ar­vid Scarff som ock­så seg­lar med Kvart­si­ta bor i Stock­holm och hit­ta­de möj­lig­he­ten att va­ra med på täv­lings­seg­ling­en när han goog­la­de.

– Det finns in­te sam­ma möj­lig­he­ter att seg­la så här på ost­kus­ten, för­kla­rar han.

En av bå­tar­na i hamn är Swan från Shet­landsö­ar­na. Båts­man är Mag­gie Adam­son. För­u­tom seg­la­re är hon ock­så pro­fes­sio­nell mu­si­ker och har med sig fi­o­len om­bord. När hon tar fram den hän­der det att be­sätt­ning­en är med och dan­sar.

– Jag tar fram den när vi lig­ger i hamn och ung­ar­na vill dan­sa. Det bru­kar va­ra po­pu­lärt ock­så på de and­ra bå­tar­na. Då kör vi tra­di­tio­nell mu­sik och dans från Shet­landsö­ar­na, Adam­son.

På tors­dags­kväl­len upp­träd­de hon ock­så med Ju­lia Frö­li­ch från Ske­ne som spe­la­de nyc­kel­har­pa på den lil­la sce­nen ut­an­för Cam­pus Var­berg i Var­bergs hamn. sä­ger Mag­gie

Se fler bil­der från Nor­disk seg­lats samt när mu­si­kern Mag­gie Adam­son spe­lar fi­ol i Var­bergs hamn på INBITEN. Mag­gie Adam­son är seg­la­re och mu­si­ker. Hon spe­lar gär­na för be­sätt- Webb-tv!

Bild: AN­NI­KA KARLBOM

ning­en som of­ta tar en säng­om när far­ty­get lig­ger i hamn. Bå­ten hon seg­lar är Swan från Ler­wick på Shet­landsö­ar­na.

Bild: AN­NI­KA KARLBOM

NY­BÖR­JA­RE. Ar­vid Scarff goog­la­de för att hit­ta en möj­lig­het att få seg­la ett stör­re far­tyg. Nu är han om­bord på Kvart­si­ta - ett svenskt far­tyg byggt 1945.

Bild: AN­NI­KA KARLBOM

TRA­DI­TIO­NELLT. 22 segelfartyg tra­di­tio­nellt bygg­da lig­ger i hamn i Var­berg men ger sig av re­dan un­der fre­da­gen.

Bild: AN­NI­KA KARLBOM

I FÖREN. Al­vi­da Rav­he­venv Jen­sen från Dan­mark seg­lar med Mal­te.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.