Fak­ta: Om­fat­tan­de rädd­nings­ar­be­te:

Hallands Nyheter - - Falkenberg -

* Rädd­nings­tjänst från Fal­ken­berg, Ves­sige­bro, Ul­la­red, Var­berg, Skäl­linge, Tvåå­ker, Ved­di­ge, Halm­stad, Ge­tinge, Hyl­te och La­holm be­käm­pa­de den om­fat­tan­de bran­den i gju­te­ri­et. * Skärsläc­kar­ut­rust­ning an­vänds för att med ex­tremt högt tryck skä­ra hål i en vägg el­ler port. Sy­ste­met pro­du­ce­rar en fin vat­ten­dim­ma som in­ji­ce­ras ge­nom kon­struk­tio­nen. Vat­ten och ett till­sats­me­del blan­das och pressas ut ge­nom ett spe­ci­ellt mun­styc­ke un­der högt tryck som skär ige­nom bygg­nads- och kon­struk­tions­ma­te­ri­al på myc­ket kort tid. * Kett­le­bells, tyng­der som an­vänds vid styrk­trä­ning. Ibland är de fyll­da med sand och luft för att få rätt vikt. Den fuk­ti­ga san­den och luf­ten kan ex­pan­de­ra av het­tan från elds­lå­gor­na och bil­da pro­jek­ti­ler. Det­ta in­träf­fa­de vid en brand i Halm­stad för ett år se­dan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.