Far­li­ga säng­ar för barn åter­kal­las

Kon­su­ment­ver­kets kon­troll av­slö­ja­de sto­ra bris­ter

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

Nio vå­nings­säng­ar granska­des i test­labb. Al­la un­der­kän­des. Vis­sa har så all­var­li­ga bris­ter att barn kan gli­da ut med krop­pen, fast­na med hu­vu­det och bli häng­an­de. Nu åter­kal­las fem mär­ken.

Kon­su­ment­ver­ket ge­nom­för­de en om­fat­tan­de mark­nads­kon­troll av 17 vå­nings­säng­ar som säljs i Sve­ri­ge. Nio skic­ka­des till ett la­bo­ra­to­ri­e­test och för de övri­ga åt­ta granska­des do­ku­men­ta­tion, som märk­ning och design.

I la­bo­ra­to­ri­e­testet kon­trol­le­ra­des säng­ar­nas kon­struk­tion, mått och vil­ka tyng­der de kla­rar av för att in­te gå sön­der. Trots att säng­ar­na är för barn ska de kla­ra en vux­en

per­sons tyngd. Och re­sul­ta­tet är un­der­må­ligt, kon­sta­te­rar Kon­su­ment­ver­ket.

Samt­li­ga säng­ar har mer el­ler mind­re all­var­li­ga bris­ter. Fem åter­kal­las och fy­ra

av säng­ar­na stop­pas för för­sälj­ning fram tills att till­ver­ka­ren kan vi­sa att säng­en är sä­ker.

”Vid prov­ning­ar­na upp­täck­tes en mängd oli­ka fel och

FO­TO: TT/ARKIV

Far­ligt. Öpp­ning för ste­gen mås­te fin­nas på vå­nings­säng­ens lång­si­da, an­nars ökar fall­ris­ken.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.