Po­lis stäng­de barn­porr­sajt

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

■■TYSKLAND. Tys­ka po­li­sen har stängt ned en barn­porr­sajt med nä­ra 90 000 ak­ti­va med­lem­mar, rap­por­te­rar Süd­deutsche Zei­tung. Saj­ten låg på det så kal­la­de darknet, en ano­ny­mi­se­rad del av in­ter­net där an­vän­da­re är svå­ra att spå­ra.

Bil­der­na och fil­mer­na som de­lats vi­sar sex­u­el­la över­grepp mot min­derå­ri­ga, där­ibland grova över­grepp mot små­barn. Den för­mo­da­de hu­vud­man­nen är en 39­årig man från den tys­ka del­sta­ten Hes­sen, som greps re­dan 12 ju­ni. Se­dan dess sit­ter han häk­tad, en­ligt åkla­ga­re. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.