En så­dan över­läg­sen seg­ra­re

Hallands Nyheter - - Sporten - MI­KAEL WIDERBERG/TT

Sko­gen må lig­ga i Est­land – men dess drott­ning är svensk. Ing­en rår på To­ve Alex­an­ders­son. – Det är så klart helt fan­tas­tiskt, sa­de ori­en­te­rings­stjär­nan till TT ef­ter sitt and­ra ra­ka Vm­guld, den här gång­en i medel­di­stans.

När VM i Est­land rul­la­de igång för­ra hel­gen var det nog bå­de en och två ori­en­te­rings­vän­ner som sat­te kaf­fet i vrång­stru­pen.

Den svens­ka fix­stjär­nan To­ve Alex­an­ders­son strök sig näm­li­gen från den in­le­dan­de sprin­ten ef­tersom hon ha­de för­kyl­nings­pro­blem. Frå­gor­na ho­pa­de sig:

Skul­le hon hin­na bli frisk till de läng­re di­stan­ser­na? Hur var egent­li­gen for­men? Skul­le det över­hu­vud­ta­get bli någ­ra me­dal­jer?

DET TOG DOCK in­te lång tid för hen­ne att tys­ta tviv­lar­na. I tis­da­gens lång­di­stans sprang hon hem gul­det, och i tors­da­gens medel­di­stans var hon to­talt över­läg­sen.

Alex­an­ders­son vann en för­kros­san­de se­ger, ef­ter att ha haft led­ning­en från förs­ta till sis­ta kon­troll. Kon­kur­ren­ter­na var ald­rig nä­ra att ho­ta hen­ne. Två­an, nors­ka Ma­ri­an­ne An­der­sen, fick se sig sla­gen med he­la två mi­nu­ter. Den fin­länds­ka brons­me­dal­jö­ren Ven­la Har­ju var 4.10 ef­ter.

– Det var ett väl­digt bra lopp, jag följ­de min plan he­la vägen, sa­de Alex­an­ders­son.

– Jag var fo­ku­se­rad he­la ti­den och läs­te av de­tal­jer­na. Det var väl­digt tät skog så det var svårt att se. Där­för var det vik­tigt att va­ra fo­ku­se­rad så att man kun­de gö­ra det lätt för sig.

ÄVEN FAST ALEX­AN­DERS­SON var i en klass för sig vå­ga­de hon in­te rik­tigt ta ut se­gern för­rän på upp­lop­pet.

– Jag ha­de en bra käns­la, men i sko­gen vet man ju ald­rig hur det går. I slu­tet kun­de jag nju­ta li­te. Jag viss­te att om jag in­te gjor­de nå­got miss­tag på den näst sis­ta kon­trol­len så skul­le det va­ra klart, sa­de hon.

Gul­det var Alex­an­ders­son and­ra ra­ka i medel­di­stans, och hen­nes to­talt sett 13:e Vm-me­dalj. En no­te­ring som ger hen­ne en de­lad fem­te plats på lis­tan över de mest fram­gångs­ri­ka kvinn­li­ga ori­en­te­rar­na ge­nom ti­der­na.

Det är dock ingen­ting hon läg­ger nå­gon stör­re vikt vid.

– Att jag ta­git två me­dal­jer nu be­ty­der så klart jät­te­myc­ket, men jag jäm­för dem in­te.

FÖR TO­VE ALEXANDERSSONS del vän­tar nu en av­slu­tan­de sta­fett. Även fast övri­ga svens­kor in­te lyc­ka­des le­va upp till för­vänt­ning­ar­na i medel­di­stan­sen – He­le­na Jans­son blev näst bäs­ta blå­gu­la lö­pa­re på sjät­te plats – är hon hopp­full. En pall­plats finns in­om räck­håll.

– Det ska bli jät­te­kul med sta­fet­ten. Jag ser fram emot den. Det är en tek­nisk ba­na där myc­ket kan hän­da. Den pas­sar oss.

Och hur är det egent­li­gen med den där för­kyl­ning­en? Jodå. Inga pro­blem. – Det finns kanske nå­gon li­ten pro­cent till att ploc­ka ut. Men det spe­lar ju ing­en roll. Jag är i så bra form, sa­de hon.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.