Tvär­vänd­ning­en: pro­fi­len stan­nar i Wic

Hallands Nyheter - - Sporten - VIK­TOR AN­DERS­SON vik­tor.an­ders­son@hn.se

Wic-pro­fi­len Da­ni­el Gunnarsson gör en helom­vänd­ning. Stan­nar minst en sä­song till.

I slu­tet av april be­stäm­de sig Var­bergs­for­war­den Da­ni­el Gunnarsson, ef­ter en tids fun­de­ring, för att slu­ta med in­ne­ban­dyn. Men han kun­de in­te hål­la sig bor­ta länge. Nu har han sig­nat på ett nytt kon­trakt.

– Det känns jät­te­bra, det blir en nystart för he­la för­e­ning­en och en spän­nan­de ut­ma­ning som jag vill va­ra en del av, sä­ger for­war­den.

Av­ta­let är skri­vet på 1+1 år och in­ne­bär att kon­trak­tet för­ny­as au­to­ma­tiskt om al­la par­ter är nöj­da.

– Vi kom­mer att ha en di­a­log ef­ter den här sä­song­en - det blir li­te som ett prö­vo­år.

PRÖ­VO­ÅR JA. DEN sto­ra an­led­ning­en till att Gunnarsson fak­tiskt kun­de skri­va på, var in­te att su­get kom till­ba­ka ut­an att han nu star­tat sin ci­vi­la kar­riär som må­la­re - och kom­mit un­der­fund med att de bå­da är möj­li­ga att kom­bi­ne­ra.

– Då kän­de jag att jag vil­le läg­ga fo­kus på job­bet men nu är det ba­ra att kö­ra.

Gunnarsson kom­mer nu få age­ra lag­far­sa till det nya unga Wik, en roll han trivs med.

– Jag ska för­sö­ka vi­sa de unga vad som krävs på den här ni­vån och hjäl­pa dem ut­veck­las.

Bild: KRISTER AN­DERS­SON

HAR ÅNGRAT SIG. Tro­tjä­na­ren blir kvar i Wik.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.