Tred­je mat­chen på en vec­ka för Böl­jan

Hallands Nyheter - - Sporten - KARL-OS­KAR SKEPPSTEDT karl-os­kar.skeppstedt@hn.se

Det är ett tufft sche­ma för Böl­jan som nu ska spe­la sin tred­je match på en vec­ka. Ef­ter tis­da­gens för­lust mot Väx­jö med 0-2 ska man nu re­sa över he­la Sve­ri­ge upp till Ka­lix för att ta sig an As­si IF un­der fre­da­gen.

Hin­ner ni åter­häm­ta er?

– Vi får väl hop­pas på det. Men det är ju svårt när det är li­te väl tajt sche­ma. De var ju tvung­na att pe­ta in en flyt­tad match nu här se­nast. Men man får ta det för vad det är och läg­ga fo­kus på mat­chen man har fram­för sig. Det är ju för mat­cher­na man trä­nar, sä­ger trä­na­re Maria Nils­son.

IN­TE NOG MED att sche­mat är tajt. Nu mås­te de ock­så ta sig över hund­ra mil få­gel­vä­gen för att mö­ta As­si.

– Det blir en upp­le­vel­se att åka dit upp ock­så. Det är ju den mat­chen vi spe­lar som är längst bort av­stånds­mäs­sigt, sä­ger hon.

Böl­jan höll ett bra tem­po i se­nas­te mat­chen när de möt­te Väx­jö, och de var nöj­da med re­sul­ta­tet trots för­lus­ten. De val­de då att stäl­la upp med ett 4-5-1-för­svar för att sat­sa på om­ställ­ning­ar.

– Det lu­tar åt att vi spe­lar så i mor­gon ock­så. As­si är ett bra lag. De är ju ny­kom­ling­ar pre­cis som vi, men har lyc­kats hål­la sig högt upp i ta­bel­len, sä­ger hon.

– Men vi vill ock­så för­sö­ka hit­ta vårt spel och få igång pass­nings­spe­let fram­förallt. Det fanns många bra bi­tar att ta med från se­nas­te mat­chen. Det är ju of­fen­si­ven vi in­te får igång. Men käns­lan var bra mot Väx­jö, så vi hop­pas kun­na byg­ga vi­da­re på det, sä­ger hon.

Om det blir någ­ra för­änd­ring­ar i star­tel­van in­för mat­chen mot As­si IF är än­nu in­te klart.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.