Fak­ta: Så kan du hjäl­pa oro­li­ga barn

Hallands Nyheter - - Hälsa -

* Ta bar­nets oro och käns­lor på all­var. Låt bar­net få dis­ku­te­ra sin oro.

* Pra­ta ak­tivt om si­tu­a­tio­nen. In­for­me­ra om vad bar­net kan gö­ra som in­di­vid och i grupp.

* För­med­la kär­lek och en grund­läg­gan­de käns­la till bå­de na­tu­ren och and­ra män­ni­skor.

* Ge bar­net hopp. Vi­sa po­si­ti­va fö­re­bil­der och lös­ning­ar. Hit­ta kon­struk­ti­va sätt att han­te­ra stres­sen.

* Stärk vär­de­ring­ar som so­li­da­ri­tet, sam­ar­be­te och fred­lig kon­flikt­lös­ning.

Hög­ut­bil­da­de oro­ar sig mest

* 78 pro­cent av svens­kar­na i ge­nom­snitt oro­ar sig för kli­ma­tet. * Hög­ut­bil­da­de, kvin­nor och unga oro­ar sig mest: 84 pro­cent av kvin­nor­na, 89 pro­cent i ål­ders­grup­pen 18-24 år, 95 pro­cent av de som dok­to­re­rat. * 89 pro­cent av al­la svens­kar tror att kli­mat­för­änd­ring­ar­na vi ser idag är, el­ler tro­ligt­vis är orsakade av mänsk­lig aktivitet.

Käl­lor: Riks­re­pre­sen­ta­ti­va un­der­sök­ning­ar av Världs­na­tur­fon­den 2013 och 2015

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.