HUNDSHOW. 6 200 hun­dar in­tar Övre­vi i hel­gen. Hun­den­tu­si­as­ter från he­la värl­den har kom­mit för att del­ta i ut­ställ­ning­en.

Hallands Nyheter - - Sidan 1 - Ag­nes.kagstrom@hn.se

Nu gäl­ler nya tag för den för­se­na­de mul­ti­par­ken, men parkour och klätt­ring kan få vän­ta. Po­li­ti­ker­na tyc­ker det är dags att tän­ka om och So­ci­al­de­mo­kra­ter­na vill först sat­sa på en skejt­park.

Sa­gan om mul­ti­par­ken är in­te slut. Ny­li­gen blev det klart att det in­te blir nå­gon park vid An­ka­ret, den pla­ce­ring som val­des i feb­ru­a­ri 2016.

För att få byg­ga krävs en ny de­talj­plan och dis­pens från strand­skyd­det, men läns­sty­rel­sen har gett kom­mu­nen ett för­hands­be­sked om att dis­pen­sen in­te kom­mer att ges.

Op­po­si­tions­rå­det Ja­na Nils­son (S) tyc­ker att läns­sty­rel­sens be­sked är trå­kigt, men in­te helt ovän­tat. Han ång­rar in­te kom­mu­nens be­slut att för­sö­ka änd­ra i de­talj­pla­nen vid An­ka­ret trots oviss­he­ten om strand­skyd­det.

– Man kan all­tid dis­ku­te­ra be­slut, men vi trod­de att de skul­le kun­na ge dis­pen­sen och då var det rätt be­slut. Ef­ter­hand kom det fram att det var gans­ka tro­ligt att vi in­te skul­le kom­ma ige­nom, men man kan fort­fa­ran­de sä­ga att det är en bra tan­ke.

KOM­MU­NEN ÖVER­GER NU tan­ken på en mul­ti­park. I stäl­let ki­kar man på möj­lig­he­ten att de­la upp ak­ti­vi­te­ter­na – ex­em­pel­vis klätt­ring och parkour – på oli­ka an­lägg­ning­ar. Op­po­si­tions­rå­det Ja­na Nils­son vill först fo­ku­se­ra på att få fram en fun­ge­ran­de skejt­park.

– Tryc­ket från var­bergs­bor har i förs­ta hand va­rit på en skejt­park. Det är det som klub­bar och and­ra har ef­ter­frå­gat. Men var det in­te ut­lo­vat en mul­ti­park?

– Jo, men det gäl­ler att vi hit­tar en plats för den. An­lägg­ning­en som vi pra­ta­de om var väl­digt stor och jag vet in­te om vi hit­tar ett stäl­le som fun­ge­rar för att ha den så stor. Jag tror att det kan gå snab­ba­re att få fram en skejt­park och då ska vi gö­ra det i förs­ta hand.

PARTIERNA VAR SPLITTRADE när kom­mun­sty­rel­sen tog be­slu­tet om att an­sö­ka om en ny de­talj­plan vid An­ka­ret. S, M och C rös­ta­de ja, me­dan le­da­mö­ter­na från L, KD, MP och SD rös­ta­de nej.

Kom­mu­nal­rå­det Ann-char­lot­te Sten­kil (M) vill in­te kom­men­te­ra hur hon vill att ar­be­tet med mul­ti­par­ken går vi­da­re in­nan hon dis­ku­te­rat frå­gan med Al­li­an­sen och Mil­jö­par­ti­et.

In­om kom­mu­nen på­går nu ett ar­be­te med att hit­ta fle­ra plat­ser där ak­ti­vi­te­ter­na kan pla­ce­ras. Om­rå­den som dis­ku­te­rats är Bre­a­red och Håsten. En tan­ke är att ett lek­plats­om­rå­de på Håsten skul­le kun­na kom­plet­te­ras med nå­gon av sportak­ti­vi­te­ter­na. En­ligt Hen­rik Petzäll, för­valt­nings­chef på ham­noch ga­tu­för­valt­ning­en är upp­del­ning­en av mul­ti­par­ken ett sätt att kom­ma i nya tan­ke­ba­nor.

– Vi kan in­te stänga någ­ra av de ti­di­ga­re al­ter­na­ti­ven. Nu mås­te vi tän­ka brett och stort ef­tersom vi in­te kan gå vi­da­re där ne­re vid ha­vet.

AG­NES KÅGSTRÖM

Bild: ANNIKA KARLBOM

VI­SAR UPP JYCKEN. Ca­ri­na Öst­man med sin coc­ker spa­ni­el be­sö­ker Tvåå­kers hundut­ställ­ning.

Bild: ERIKA ARNADOTTIR NORDSTROM/ARKIV

LETAR PLATS. Kom­mu­nen sneg­lar åte­ri­gen mot nya plat­ser för mul­ti­par­kens ak­ti­vi­te­ter. Tan­kar finns om Bre­a­red och Håsten.

GRANSK­NING. Do­ma­ren Dy­a­na Johnston in­spek­te­rar en Ame­ri­kansk coc­ker spa­ni­el.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.