De bred­dar pro­fi­len

VÅR­DEN. Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­na kom till Al­me­da­len med nya för­slag på väl­färds­om­rå­det.

Hallands Nyheter - - Ledare - Dag Gustavs­son 010 471 53 70 • dag.gustavs­son@hn.se

LEDARE 8/7. Un­der Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­nas dag i Al­me­da­len fort­sat­te par­ti­et med sin nya pro­fi­le­ring på väl­färds­om­rå­det. Syf­tet är att loc­ka nya väl­jar­grup­per och då gäl­ler det att vi­sa att man har åsik­ter om an­nat än en­bart in­vand­rings­po­li­ti­ken. Kopp­ling­en mel­lan väl­färd och in­vand­ring är å and­ra si­dan stark; hyf­sat of­ta ställs stor­le­ken på in­vand­ring­en mot frå­gan om att kun­na vår­da och ta hand om de som re­dan är svens­ka med­bor­ga­re.

SYF­TET MED ATT le­ve­re­ra po­li­tis­ka budskap ut­an att där­med all­tid ut­gå ifrån in­vand­ring­en är ock­så nå­got som SD:S par­ti­led­ning in­ser krävs om de ska för­sö­ka nor­ma­li­se­ra bil­den av par­ti­et. En nor­ma­li­se­ring i strä­van ef­ter att för­sö­ka möj­lig­gö­ra sam­ar­be­te med and­ra par­ti­er.

BLAND DE KONKRETA för­sla­gen SD le­ve­re­ra­de den­na gång vill man ef­ter­strä­va att gö­ra det at­trak­tivt att job­ba i sjuk­vår­den. De vill av­skaf­fa så kal­la­de de­la­de tu­rer och ge­nom in­fö­ran­de av vårdser­vice­per­so­nal vill de av­las­ta be­fint­lig per­so­nal. Be­ho­vet finns onek­li­gen. Att loc­ka fler att ut­bil­da sig till sjuk­skö­ters­kor med mo­ti­ve­ring­en – ”Det finns gott om jobb” – är in­te lätt när de som re­dan har yr­ket vitt­nar om att det ”all­tid är jobb”.

För att för­bätt­ra för pa­ti­en­ter­na vill SD dess­utom åter­in­fö­ra pa­ti­en­t­an­sva­rig lä­ka­re. Ge­nom att lis­ta sig hos en lä­ka­re istäl­let för en vård­cen­tral ökar pa­ti­en­tens trygg­het me­nar par­ti­et.

DET ÄR VÄLKÄNT att SD in­te är in­bjud­na till för­hand­lings­bor­den för att kom­pro­mis­sa fram si­na för­slag att ge­nom­fö­ras i prak­ti­ken. Sam­ti­digt ut­ta­la­de par­ti­le­da­ren Jim­mie Åkes­son på fre­da­gens press­träff nöjt syn­punk­ten att även om par­ti­et in­te for­mellt får mak­ten att dri­va ige­nom si­na för­slag, så kom­mer det att hän­da sa­ker på om­rå­det. Han syf­ta­de då på att and­ra par­ti­er ock­så väl­jer att age­ra i vård- och and­ra väl­färds­frå­gor för att in­te tap­pa väl­ja­re till just SD.

ATT SD SKUL­LE va­ra par­ti­et som är först ut med att lyf­ta vård­frå­gor­na och att öv­ri­ga par­ti­er an­nars skul­le va­ra tys­ta på om­rå­det är väl myc­ket sagt, men det lig­ger lik­väl en san­ning i det han sä­ger. SD har växt starkt i opi­ni­ons­mät­ning­ar­na och då gäl­ler det för and­ra par­ti­er att bli än­nu of­fen­si­va­re med sin väl­färds­po­li­tik. In­te minst mås­te de som har den for­mel­la mak­ten le­ve­re­ra så att för­sla­gen klub­bas ige­nom och le­der till fak­tisk för­bätt­ring. Det­ta krävs för att för­bätt­ra si­tu­a­tio­nen för bå­de per­so­nal och pa­ti­en­ter i den svens­ka vår­den. Det krävs för att vi­sa att man lyss­nar på miss­nö­jet. Det krävs för att få väl­ja­re att an­vän­da sin röst som vil­jeytt­ring istäl­let för en miss­nö­je­sytt­ring.

Bild: MARIKA LÅNGSTRÖM/TT

PRESSKONFERENS. Jim­mie Åkes­son pre­sen­te­ra­de nya för­slag till­sam­mans med Per Ram­horn, par­ti­ets ta­les­per­son i vård­frå­gor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.