Ma­kar­na Qvist ger upp si­na upp­drag

Hallands Nyheter - - Varberg - ELLINOR SVENS­SON ellinor.svens­son@hn.se

De har fått nog. Från och med förs­ta au­gusti läm­nar Mo­ni­ca Kunc­kel Qvist och Bo Qvist si­na upp­drag hos kom­mu­nen. – Vi kän­ner oss fär­di­ga med po­li­ti­ken, sä­ger Bo Qvist.

Mo­ni­ca Kunc­kel Qvist och hen­nes man Bo Qvist har fått nog av po­li­ti­ken och sä­ger upp sig. Av­hop­pen in­ne­bär att de bå­da ma­kar­na läm­nar si­na po­li­tis­ka upp­drag i kom­mu­nen.

– Det känns jät­teskönt att slip­pa det, nu kan vi bör­ja för­sö­ka le­va ett nor­malt liv. Nju­ta av li­vet, um­gås med fa­mil­jen och ta det lugnt, sä­ger Bo Qvist. Vi är tröt­ta på po­li­ti­ken, vi vill ba­ra kom­ma där­i­från.

SOM HN TI­DI­GA­RE skri­vit fick Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­nas bråk i vå­ras ma­kar­na Qvist att läm­na par­ti­et. De har sut­tit kvar på si­na pos­ter som po­li­tis­ka vil­dar. Andreas Feymark, grupple­da­re för SD Var­berg, är po­si­tiv till att de nu läm­nar si­na upp­drag.

– Det är bra att de re­spek­te­rar si­na väl­ja­re, då de in­te är per­son­val­da. In­ternt i par­ti­et har det ju fun­nits kla­go­mål mot ma­kar­na Qvist. Det är in­te upp­skat­tat att man sit­ter kvar och tar upp par­ti­ets man­dat, sä­ger Andreas Feymark.

BO QVIST HAR sut­tit i mil­jö- och häl­so­nämn­den. Mo­ni­ca Kunc­kel Qvist har sut­tit i full­mäk­ti­ge, bar­noch ut­bild­nings­nämn­den och lo­ka­la sä­ker­hets­nämn­den vid Ring­hals kärn­kraft­verk.

Ma­kar­na upp­ger att det är brå­ken in­om par­ti­et som gör att de nu läm­nar si­na po­li­ti­kerupp­drag i kom­mu­nen.

”Vi är ing­et ose­ri­öst par­ti, vi har lagt fram många mo­tio­ner och bud­ge­tar så vi föl­jer vårt po­li­tis­ka upp­drag”

ANDREAS FEYMARK (SD)

– SD i Var­berg är ose­ri­ö­sa. Det sit­ter ba­ra mas­sa män­ni­skor i par­ti­et som in­te har nå­gon po­li­tisk grund att stå på. Det är ka­ta­strof. Skul­le vi nå­gon gång kom­ma till­ba­ka skul­le det de­fi­ni­tivt in­te va­ra med SD, sä­ger Bo Qvist.

– Det stäm­mer in­te. Vi är ing­et ose­ri­öst par­ti, vi har lagt fram många mo­tio­ner och bud­ge­tar så vi föl­jer vårt po­li­tis­ka upp­drag, sä­ger Andreas Feymark (SD).

Bo Qvist är nöjd med sitt och hust­runs be­slut:

– Det­ta blir en nystart för oss, vi tyck­te det fanns myc­ket att änd­ra i po­li­ti­ken och finns fort­fa­ran­de men nu läm­nar vi över det till nå­gon an­nan.

Vil­ka som ska ta ma­kar­na Qvists plat­ser av­görs i höst.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.