Över 50.000 sam­la­des in till Johns dräkt

Hallands Nyheter - - Varberg - ELLINOR SVENS­SON ellinor.svens­son@hn.se

Fa­mil­jen Dedorsson fick in över 50.000 kro­nor i en facebook-kam­panj som star­ta­des av en vän till fa­mil­jen. Det räck­te myc­ket väl till den dräkt med elek­tro­der som kan hjäl­pa so­nen John mer rör­lig i sin cp-ska­da.

När HN träf­fa­de fa­mil­jen Dedorsson för cir­ka två må­na­der se­dan ha­de en facebook-kam­panj star­tats upp av en av fa­mil­jens vän­ner. I sam­band med vän­nens fö­del­se­dag ha­de hon skri­vit ett in­lägg där hon in­te öns­ka­de sig någ­ra pre­sen­ter ut­an hon vil­le att hen­nes vän­ner och be­kan­ta i stäl­let skul­le skän­ka en slant så att John kun­de få en Mol­li­i­dress, en dräkt med elek­tro­der.

RE­DAN EF­TER EN vec­ka ha­de de fått in mer än till­räck­ligt, över 50.000 kro­nor. De peng­ar som blev över gick till en poj­ke i La­holmstrak­ten som även han var i be­hov av en dräkt.

– Det var verk­li­gen helt fan­tas­tiskt! Vi ha­de fått ihop al­la peng­ar re­dan ef­ter en vec­ka, jag för­står in­te hur de lyc­ka­des, be­rät­tar Johns mam­ma He­le­na Dedorsson.

SJUÅRIGE JOHN HAR en cp­ska­da som gör att hans kropp är mus­kel­svag och spas­tisk (spänd). Han be­hö­ver rull­stol för att ta sig fram el­ler så kry­per han. Mol­li­i­dres­sen är ett hjälp­me­del mot spa­tis­ka, ste­la musk­ler och kan öka rö­rel­se­för­må­gan. Ge­nom elek­tro­der på dräk­ten som sit­ter tajt in­till krop­pen kitt­lar den and­ra musk­ler och får de spän­da musk­ler­na att slapp­na av. He­le­na Dedorsson märk­te att det hjälp­te John re­dan ef­ter förs­ta gång­en han fick pro­va den. Då re­gi­o­nen in­te vil­le be­ta­la för dres­sen och de kän­de in­te att de kun­de vän­ta be­stäm­de de sig för att själ­va be­ta­la för den.

”I bör­jan kun­de det kitt­las i två, tre tim­mar ef­teråt. Men nu kän­ner jag ingen­ting alls”

JOHN DEDORSSON

VARANNAN DAG I en tim­me ska John an­vän­da dräk­ten. Otå­ligt sit­ter han i sof­fan med dräk­ten på sig, en dis­play på ma­gen vi­sar att det är 50 mi­nu­ter kvar.

– I bör­jan kun­de det kitt­las i två, tre tim­mar ef­teråt, sä­ger John. Men nu kän­ner jag näs­tan ingen­ting alls.

Pap­pa Andreas Dedorsson för­kla­rar att den sit­ter tajt som en våt­dräkt och fun­ge­rar näs­tan som vil­ken tens­ap­pa­rat som helst.

– Nu har den mju­kat upp sig ef­ter att jag an­vänt den så många gång­er, för­kla­rar John till si­na för­äld­rar.

Pap­pa Andreas för­kla­rar att John kanske kan ha svet­tats in den men möts di­rekt av mot­hugg.

– Du kan ha svet­tats in den pap­pa, sä­ger John och skrat­tar.

JOHNS HÖGSTA DRÖM är att få kun­na spe­la fot­boll. Mam­ma He­le­na be­rät­tar att de ha­de lo­vat ho­nom att han skul­le kun­na gö­ra det när de köp­te dräk­ten men det kan han in­te då dräk­ten än­nu är för trång. Han har ett par oran­gea fot­bolls­skor i stor­lek 42 på föt­ter­na som han fått av sin för­ra as­si­stent.

– De är all­de­les för sto­ra, sä­ger han och skrat­tar. Men nå­gon dag kanske jag vux­it i dem.

Bild: ELLINOR SVENS­SON

DRÄK­TEN MED SUPERKRAFTER. John Dedorsson har en cp-ska­da som gör hans kropp mus­kel­svag. Med hjälp av dräk­ten kan han bli li­te rör­li­ga­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.