In­vig­ning för det nya p-hu­set

Hallands Nyheter - - Varberg - Ag­nes.kagstrom@hn.se

På fre­dag öpp­na­de par­ke­rings­hu­set Träd­går­den med 235 nya p-plat­ser. Men be­sö­ka­re till gal­le­ri­an kan räk­na med fort­sat­ta bygg­na­tio­ner un­der som­ma­ren.

Ef­ter näs­tan ett års byg­ge öpp­nar par­ke­rings­hu­set Träd­går­den vid gal­le­ri­an. 235 nya p-plat­ser varav 10 el-plat­ser blir till­gäng­li­ga. Un­der fre­da­gen hölls ett jip­po där Var­bergs Fas­tig­he­ters sty­rel­se­ord­fö­ran­de Gös­ta Ber­gen­heim (M) kör­de pre­miär­tu­ren i en lå­nad Tes­la. Plat­ser­na blir ett bra till­skott till cent­rum­par­ke­ring­en tyc­ker han.

– Lör­da­gar he­la som­ma­ren och even­tu­ellt ons­da­gar tror jag att det nya p-hu­set kom­mer va­ra väl­be­satt. And­ra da­gar kom­mer det nog in­te va­ra li­ka hårt an­strängt.

PAR­KE­RINGS­HU­SET GÅR i grönt och har in- och ut­fart från Bäck­ga­tan och Öst­ra Hamn­vä­gen. Men den som vill be­sö­ka gal­le­ri­an kom­mer att be­hö­va run­da hu­set på ut­si­dan. Dör­rar­na di­rekt mel­lan par­ke­rings­hu­set och gal­le­ri­an vän­tas öpp­na först till hös­ten. Det kan ock­så drö­ja ett tag in­nan smspar­ke­ring­en är i gång.

Sam­ti­digt som par­ke­rings­hu­set in­vig­des pas­sa­de gal­le­ri­an på att öpp­na upp en trap­pa mel­lan bot­ten­pla­net och ga­tupla­net. Trap­pan är en till­fäl­lig lös­ning för rull­trap­pan som är be­ställd, men för­se­nats på grund av hamn­strej­ken i Gö­te­borg.

ÄVEN OM RENOVERINGAR och om­bygg­na­tio­ner i gal­le­ri­an nu kom­mit mer än halv­vägs, får be­sö­ka­re räk­na med en del oljud un­der som­ma­ren.

– Det är fort­fa­ran­de en bygg­ar­bets­plats, men vi kom­mer att hål­la till så li­te som möj­ligt på de be­fint­li­ga pla­nen, sä­ger Gö­ran Borg, vd för gal­le­ri­an.

AG­NES KÅGSTRÖM

Bild: AG­NES KÅGSTRÖM

GOTT OM PLATS. Par­ke­rings­hu­set lig­ger bå­de öp­pet och un­der tak och har en han­di­kap­par­ke­ring på var­je plan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.