Nu går det att bo­ka tid via web­ben

HAL­LAND: RE­GI­O­NENS VÅRDCENTRALER I HALMSTAD OCH LAHOLM FÖRST UT

Hallands Nyheter - - Nyheter - YVONNE PERSSON 010-471 51 50 yp@hn.se

Det har pra­tats om det länge, men bör­jar nu änt­li­gen bli verk­lig­het. Re­gi­o­nens eg­na vårdcentraler i Halmstad och Laholm blir först med att er­bju­da tid­bok­ning via web­ben.

– In­vå­nar­na är sä­kert för­vå­na­de över att de in­te kun­nat gö­ra det­ta ti­di­ga­re, men webb­tid­bok­ning är kom­plext och krä­ver att vår­den änd­rar sitt ar­bets­sätt, sä­ger Char­lot­te Ta­ve­lin, pro­jekt­le­da­re på Re­gi­on Hal­land.

Ar­be­tet med att gö­ra det möj­ligt att bo­ka, av­bo­ka och om­bo­ka ti­der till vår­den via web­ben har på­gått i många år, men lik­som ald­rig kom­mit till skott. Re­gi­on Hal­land har i stäl­let fått se sig om­sprung­et av fler­ta­let and­ra lands­ting i lan­det.

– I Hal­land var vi ti­di­ga med att er­bju­da webb­tid­bok­ning för cell­prov och mam­mo­gra­fi, men i ex­em­pel­vis Jön­kö­pings och Öre­bros län kan man re­dan bo­ka tid till al­la verk­sam­he­ter. Vi är in­te sist ut, men många har kom­mit läng­re än vi, kon­sta­te­rar Char­lot­te Ta­ve­lin.

EN FÖR­KLA­RING ÄR att webb­tid­bok­ning­en krä­ver för­änd­ring­ar i jour­nalsy­ste­met och att Hal­land har ett sy­stem som ba­ra de­las med Norr­bot­tens läns lands­ting. And­ra jour­nalsy­stem har många fler lands­ting som an­vän­da­re och där­med mer ut­veck­lings­kraft.

En­ligt ti­di­ga­re plan skul­le Hal­land öpp­na webb­tid­böc­ker till samt­li­ga mot­tag­ning­ar un­der 2018, men den tids­ho­riston­ten har nu flyt­tats fram till mit­ten av 2019.

– Vi bör­jar nu med vård­cen­tra­ler­na, där­ef­ter föl­jer mot­tag­ning­ar­na på Hal­lands sjuk­hus, psy­ki­a­trin, ung­domsmot­tag­ning­ar, kvin­no­häl­so­vår­den

och al­la and­ra.

Se­nast vå­ren 2018 är det tänkt att al­la vårdcentraler i he­la Hal­land, även de pri­va­ta, ska er­bju­da möj­lig­het att bo­ka tid via web­ben.

Tjäns­ten har dock smu­gits i gång på re­gi­o­nens eg­na vårdcentraler i Halmstad och Laholm, det vill sä­ga vård­cen­tra­ler­na Her­tig Knut, Val­lås, Ny­hem, An­ders­berg, Bäc­ka­gård, Ge­tinge, Os­kar­ström och Cent­rum Laholm.

– När al­la är med så kom­mer vi att gå ut brett och mark­nads­fö­ra webb­tid­bok­ning­en. Nu är det mer upp till var­je vård­cen­tral att in­for­me­ra om möj­lig­he­ten, sä­ger Char­lot­te Ta­ve­lin.

Att kun­na bo­ka tid via web­ben har länge ef­ter­frå­gats av pa­ti­en­ter­na och Char­lot­te ser fle­ra för­de­lar:

– Det ger ju en möj­lig­het att bo­ka tid när som helst på dyg­net och att väl­ja en tid som man vet pas­sar. Det mins­kar i sin tur an­ta­let ute­bliv­na be­sök och om­bok­ning­ar.

– För vår­den in­ne­bär det ock­så att man får myc­ket fär­re te­le­fon­sam­tal och kan an­vän­da den ti­den till att ta hand om pa­ti­en­ter. Det är för­bluf­fan­de många sam­tal som hand­lar om att pa­ti­en­ten glömt vil­ken tid de ska kom­ma. Det kan man nu ock­så en­kelt se på web­ben.

IN­NAN VÅRD­CEN­TRA­LER­NA i söd­ra Hal­land drog i gång ge­nom­för­des ett pi­lot­för­sök på vård­cen­tra­len Väst­ra Vall i Var­berg.

– Det vi såg då var att tek­ni­ken fun­ge­ra­de bra och att pa­ti­en­ter­na tyck­te att sy­ste­met var lätt att an­vän­da. Det som var mind­re bra var att pa­ti­en­ter­na vil­le ha fler ti­der att väl­ja på, men det är ju mer ett ge­ne­rellt till­gäng­lig­hets­pro­blem. Ef­ter­frå­gan på vård är stör­re än till­gång­en, sä­ger Char­lot­te Ta­ve­lin.

Från vår­dens si­da fanns ock­så en far­hå­ga om att pa­ti­en­ter slent­ri­an­mäs­sigt skul­le bo­ka tid hos en lä­ka­re, trots att de skul­le va­ra mer hjälp­ta av att kom­ma till ex­em­pel­vis en sjuk­gym­nast el­ler ku­ra­tor.

– Det fick oss att ut­veck­la guid­ning­en av pa­ti­en­ter­na. Man väl­jer nu tid­bok ut­i­från si­na sym­tom. Har man ex­em­pel­vis oro så kom­mer man till ku­ra­torns tid­bok och vid ont i ryg­gen till sjuk­gym­nas­tens.

Och möj­lig­he­ten att, som ti­di­ga­re, bo­ka tid via te­le­fon kom­mer att fin­nas kvar.

– Ibland kan man vil­ja ha en di­a­log in­nan man bo­kar. Det finns ock­så pa­ti­en­ter som in­te har till­gång till in­ter­net. För des­sa får vi nu en bätt­re till­gäng­lig­het via te­le­fon, sä­ger Char­lot­te Ta­ve­lin.

Bild: LINA SALOMONSSON

PO­SI­TIV RESPONS. ”Pi­lot­för­sö­ken vi­sar att pa­ti­en­ter­na verk­li­gen upp­skat­tar möj­lig­he­ten att bo­ka tid via nä­tet. Man är nog sna­rast för­vå­nad över att man in­te kun­nat gö­ra det ti­di­ga­re”, sä­ger pro­jekt­le­da­ren Char­lot­te Ta­ve­lin.

LÄTT ATT BO­KA. Vård­cen­trals­che­fen Ma­ria Ek och sjuk­gym­nas­ten Ka­rin Gustafs­son da­gar fram i ti­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.