”Tyd­ligt hur m

Hallands Nyheter - - Nyheter - YVONNE PERSSON

Webb­tid­bo­ken ger pa­ti­en­ter­na en möj­lig­het att upp­täc­ka al­la de kom­pe­ten­ser som finns på vård­cen­tra­len. Det ser med­ar­be­tar­na i Os­kar­ström som en av de sto­ra vins­ter­na.

Vård­cen­trals­che­fen Ma­ria Ek och sjuk­gym­nas­ten Ka­rin Gustafs­son har bå­da sut­tit med i den grupp som för­be­rett in­fö­ran­det av webb­tid­bok i Os­kar­ström. Den 9 maj gick start­skot­tet och en må­nad se­na­re ord­na­de man en kick off för in­vå­nar­na. Sak­ta men sä­kert bör­jar det mär­kas ett ökat in­tres­se.

– Det är fort­fa­ran­de in­te jät­te­många som an­vänt tjäns­ten, men de som pro­vat är väl­digt po­si­ti­va, be­rät­tar Ma­ria Ek.

Un­der ju­ni boka­des 3 pro­cent av al­la nya ti­der via web­ben, me­dan 15 pro­cent av om­bok­ning­ar­na och 10 pro­cent av av­bok­ning­ar­na sked­de di­gi­talt.

– Det spe­lar egent­li­gen ing­en roll hur många som väl­jer att gå via web­ben, ba­ra man upp­le­ver att det är lätt och smi­digt att nå oss. Men kan vi fri­gö­ra tid från av- och om­bok­ning­ar och läg­ga den ti­den på sjuk­vård i stäl­let så gör vi för­stås gär­na det, sä­ger Ma­ria.

VAR­JE MORGON KLOC­KAN åt­ta släpps nya ti­der för aku­ta be­sök, me­dan pla­ne­ra­de be­sök kan bo­kas upp till 60 da­gar fram i ti­den.

– Vi läg­ger ut ti­der till al­la pro­fes­sio­ner; lä­ka­re, di­strikts­skö­ters­kor, sjuk­skö­ters­ke­mot­tag­ning, sjuk­gym­nas­ter, ar­bets­te­ra­peu­ter, ku­ra­tor, psy­ko­log och prov­tag­ning. Näs­tan al­la ti­der är av- och om­bok­nings­ba­ra, be­rät­tar Ma­ria.

”Myc­ket hand­lar om att vå­ga ge pa­ti­en­ter­na ett stör­re an­svar.” MA­RIA EK chef för Vård­cen­tra­len Os­kar­ström

För att pa­ti­en­ter­na ska ve­ta vil­ken yr­kes­grupp de ska vän­da sig till in­leds bok­ning­en med en en­kel guid­ning ut­i­från oli­ka symp­tom.

– Än då länge upp­le­ver vi att pa­ti­en­ter­na ham­nar rätt och skul­le nå­gon sö­ka till fel yr­kes­grupp, så är det ju ba­ra att slus­sa vi­da­re. På webb­tid­bo­ken blir det tyd­ligt hur myc­ket kom­pe­tens som finns på vård­cen­tra­len och att vi är många som kan hjäl­pa till, sä­ger Ka­rin Gustafs­son.

Skep­ti­ker till webb­tid­bok­ning bru­kar fram­hål­la att pa­ti­en­ter­na själ­va in­te kan av­gö­ra om de be­hö­ver kom­ma till vård­cen­tral. Kanske ha­de det räckt med egen­vårds­råd? Och hur ska de ve­ta om de ska till en lä­ka­re el­ler en di­strikts­skö­ters­ka?

– DE FARHÅGORNA har fun­nits här ock­så, men de har in­te be­san­nats. Myc­ket hand­lar om att vå­ga ge pa­ti­en­ter­na ett stör­re an­svar. Be­ho­vet av att sö­ka vård är ju det sam­ma, oav­sett om man bo­kar via web­ben el­ler via te­le­fon, me­nar Ma­ria Ek.

Vård­cen­tra­len i Os­kar­ström har drygt 5000 lis­ta­de pa­ti­en­ter och med­ar­be­tar­na är be­red­da på att få ju­ste­ra webb­tid­bo­ken ef­ter hand som an­vänd­ning­en ökar.

– Ett sätt att öka vår till­gäng­lig­het var att läg­ga ut ti­der till prov­tag­ning på mor­go­nen. Många i Os­kar­ström job­bar in­ne i Halmstad och tyc­ker det är smi­digt att få ta el­ler läm­na pro­ver på väg till job­bet, be­rät­tar Ka­rin Gustafs­son.

– Det är vik­tigt för oss att fånga upp vad pa­ti­en­ter­na tyc­ker, och vi tar gär­na emot syn­punk­ter för att för­bätt­ra, sä­ger Ma­ria Ek.

Bild: JO­HAN PERSSON

vi­sar hur pa­ti­en­ter­na gui­das när de vill en bo­ka en tid. Var­je morgon kloc­kan åt­ta släpps nya ti­der för aku­ta be­sök, me­dan pla­ne­ra­de be­sök kan bo­kas upp till 60

IN­TE BA­RA LÄ­KA­RE. Vård­cen­tra­len Os­kar­ström hop­pas att fler ska upp­täc­ka de oli­ka kom­pe­ten­ser som finns på vård­cen­tra­len när de går in och bo­kar tid via web­ben.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.