Fak­ta: Så bo­kar du tid

Hallands Nyheter - - Nyheter -

Tid­bok­ning­en görs med en sä­ker in­logg­ning på Vård­gui­den, 1177.se. Du kan log­ga in med en e-le­gi­ti­ma­tion, som mo­bilt bank-id, el­ler via en till­fäl­lig kod som fås via sms. För sms-kod mås­te du dock först ha re­gi­stre­rat dig som an­vän­da­re av 1177.se och fått ett per­son­ligt lö­senord med brev. * Väl in­ne på si­dan väl­jer du den vård­cen­tral du vill bo­ka tid hos. Den vård­cen­tral man är listad hos är för­vald. Nu kom­mer en text upp som be­skri­ver oli­ka symp­tom och som gui­dar vi­da­re till rätt kom­pe­tens och rätt längd på be­sö­ket. Vid ex­em­pel­vis ”aku­ta mag­pro­blem” ges rå­det att väl­ja ”akut läkar­be­sök 20 mi­nu­ter”. * När val av kom­pe­tens och tids­längd gjorts kan du se al­la le­di­ga ti­der. Det går ock­så att se nam­net på den per­son du då får träf­fa. Du skri­ver själv någ­ra ra­der om var­för du sö­ker vård.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.