Fon­tän­hu­set ho­tas av vräk­ning

HYRESSTRID: ABF HAR FÖRT ÄREN­DET TILL DOMSTOL

Hallands Nyheter - - Falkenberg - LUDVIG KÖHLER ludvig.kohler@hn.se

Ef­ter ha­ve­re­ra­de för­hand­ling­ar har nu ABF Hal­land stämt Fal­ken­bergs Fon­tän­hus för ute­bli­ven hy­ra och vill ha ut dem ur lo­ka­ler­na.

”ABF får gär­na kom­ma till­ba­ka och för­hand­la med oss. Sist vi satt i för­hand­ling­ar, i ja­nu­a­ri i år, gick det in­te så bra. Då tog käns­lor­na över­han­den. Det spå­ra­de ur”

PER-ARNE THONÄNG sit­ter i sty­rel­sen för Fon­tän­hu­set

Fal­ken­bergs Fon­tän­hus är för många med psy­kisk ohäl­sa en vik­tig del av var­da­gen, en mö­tes­plats med lo­ka­ler i det gam­la Ny­by­hem­met på La­sa­retts­vä­gen.

Stu­di­e­för­bun­det ABF äger hu­set och har även eg­na lo­ka­ler där. ABF köp­te fas­tig­he­ten av Re­gi­on Hal­land 2015 och tog då över hy­res­gäs­ten Fon­tän­hu­set.

Ja­na Nils­son, ord­fö­ran­de för ABF i Hal­land, be­skri­ver Fon­tän­hu­set i var­ma or­da­lag, som en nyt­tig plats som går ihop med ABF:S vär­de­ring­ar och mål. Men det­ta till trots: Nu vill ABF av­hy­sa Fon­tän­hu­set från lo­ka­ler­na på La­sa­retts­vä­gen, om det in­te blir en lös­ning på hy­res­tvis­ten och den hy­ress­kuld på 662 000 kro­nor som ABF an­ser att Fon­tän­hu­set har.

GRUNDEN TILL TVISTEN, som HN be­skri­vit ti­di­ga­re, är hy­res­be­lop­pet. Fon­tän­hu­set ha­de en upp­gö­rel­se med för­ra fas­tig­hets­ä­ga­ren, Re­gi­on Hal­land, som man me­nar är gil­tig även ef­ter att ABF ta­git över.

Men ABF me­nar att den gam­la hy­ran var en sub­ven­tion med hal­va be­lop­pet som in­te läng­re gäl­ler.

Nå­got skrift­ligt av­tal på rätt hy­ra finns in­te, en­ligt ABF, men Fon­tän­hu­sets sty­rel­se me­nar att de har go­da be­vis på att hy­ran de be­ta­lar är den rät­ta.

När fas­tig­he­ten köp­tes av ABF för 9,3 mil­jo­ner kro­nor, så av­skrevs den gam­la ute­bliv­na hy­ran, som re­dan då var un­der­be­tald, me­nar ABF:S fö­re­trä­da­re Ja­na Nils­son.

Ef­ter ett drygt år av ha­ve­re­ra­de för­hand­ling­ar om den fort­sat­ta hy­ress­kul­den har nu ären­det ta­gits över av in­driv­nings­fö­re­ta­get In­t­rum Ju­sti­tia på ABF:S be­gä­ran. Och pro­ces­sen har skärpts i och med att In­t­rum Ju­sti­tia nu gått till tings­rät­ten, med krav på be­tal­ning av hy­ress­kul­den och att Fon­tän­hu­set ”ge­nast av­flyt­tar” från lo­ka­ler­na. Möj­li­gen ska det i förs­ta hand ses som en på­tryck­ning.

– Vi är fort­fa­ran­de öpp­na för en för­hand­ling och en bra de­al, sä­ger Ja­na Nils­son om ABF:S in­ställ­ning.

JA­NA NILS­SON ME­NAR att det bli­vit en ohåll­bar si­tu­a­tion, och att nå­got be­höv­de gö­ras. ABF Fal­ken­berg är över­ens om att Fon­tän­hu­set be­hövs och att det de gör är vik­tigt och bra, och hop­pas att det går att nå en lös­ning fram­ö­ver. Men de me­nar att de länge har va­rit tyd­li­ga med att de kom­mer att ta ären­det vi­da­re till in­driv­ning.

MEN FÖR FON­TÄN­HU­SETS sty­rel­se är det­ta in­te bör­jan på nå­gon lös­ning. Per-arne Thonäng är med i sty­rel­sen för Fon­tän­hu­set och sä­ger att de kom­mer att be­stri­da kra­vet, pre­cis som i ja­nu­a­ri då ABF kopp­la­de in en in­driv­nings­fir­ma förs­ta gång­en.

– Vi har ju­ris­ter som kom­mer att be­stri­da det­ta. ABF får gär­na kom­ma till­ba­ka och för­hand­la med oss. Sist vi satt i för­hand­ling­ar, i ja­nu­a­ri i år, gick det in­te så bra. Då tog käns­lor­na över­han­den. Det spå­ra­de ur, sä­ger Per-arne Thonäng.

Ing­en av par­ter­na tycks vil­ja ha en kon­flikt, men än­då är en ju­ri­disk pro­cess på­bör­jad, som tic­kar var­je dag.

När HN frå­gar de bå­da par­ter­na på hur de ser på fram­ti­den, an­ty­der bå­da att verk­sam­he­ter­na för­hopp­nings­vis ska fort­sät­ta att samex­i­ste­ra på La­sa­retts­vä­gen 11.

Men Per-arne Thonäng an­ty­der ock­så att si­tu­a­tio­nen kan lö­sas på and­ra sätt.

– Vi har många al­ter­na­ti­va vägar, sä­ger han.

Bild: OLA FOLKESSON

HYRESSTRID. Här har Fon­tän­hu­set si­na lo­ka­ler, men hy­res­vär­den har trap­pat upp tvisten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.