I vän­tan på

SE­MES­TER: SOL I SINNET PÅ SKREA STRAND

Hallands Nyheter - - Falkenberg -

Skrea strand ekar tom så­här en vec­ka in i ju­li. HN träf­fa­de någ­ra tapp­ra se­mester­fi­ra­re som in­te lå­ter sig stop­pas av det osta­bi­la som­mar­väd­ret.

Mu­si­ken ekar från Fal­ken­berg Strand­bad, men sand­stran­dens nor­ra del är öde den­na ju­li­för­mid­dag.

Ut­an­för en glasski­osk sit­ter fa­mil­jen Win­ström-hult­man. Som de en­da gäs­ter­na är det gott om plats.

– Det är li­te halv­tomt på cam­ping­en, men det är jät­teskönt när det är lugnt och li­te folk, sä­ger San­na Hult­mark.

– När vi var här för tre år se­dan var gå­ga­tan full av män­ni­skor, sä­ger Han­nu Win­ström.

ELVIS BERISA ÄGER ki­os­ken till­sam­mans med en kol­le­ga, och be­rät­tar att han tyc­ker som­ma­ren lik­nar den i fjol. Det vill sä­ga – seg­star­tad.

– Det har in­te va­rit myc­ket folk den här vec­kan. Vi får verk­li­gen

Bild: OLA FOLKESSON

HÅL­LER STÄLLNINGARNA. Eva-ma­rie Ax­els­son finns i Rö­da Kors­stu­gan till­sam­mans med vä­nin­nan Bar­bro An­ders­son.

hel­gen.

KUSINER. Ty­ra Ti­ve­mark, Kum­la, och Mär­ta Sund­ström, Fal­ken­berg, har pa­u­sat på

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.