Fak­ta:

Fon­tän­hu­set

Hallands Nyheter - - Falkenberg -

* Fal­ken­bergs Fon­tän­hus är ett av 12 fon­tän­hus som finns i Sve­ri­ge i dag. De svens­ka fon­tän­hu­sen har ett par tu­sen med­lem­mar. * Fon­tän­hu­set i Fal­ken­berg stöt­tas fi­nan­si­ellt av bland an­nat kom­mu­nen och lo­ka­la nä­ringsid­ka­re. * Fon­tän­hu­set är en del av en in­ter­na­tio­nell rö­rel­se som grun­da­des i USA på 1940-ta­let av en grupp fö­re det­ta pa­ti­en­ter på ett mental­vårds­sjuk­hus. Med hjälp av si­na er­fa­ren­he­ter stöt­tar med­lem­mar­na varand­ra i var­da­gen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.