Stat­li­ga mil­jo­ner till cy­kel­ba­nor

Hallands Nyheter - - Falkenberg - 010-471 52 67 ha­kan.bergstrom@hn.se

”Me­ning­en är att gång- och cy­kel­ba­nan ska byg­gas un­der 2018.” JESPER SHABANI pro­jekt­le­da­re sam­hälls­bygg­nads­av­del­ning­en

Fal­ken­bergs kom­mun får 14,9 mil­jo­ner kro­nor i stat­ligt bi­drag för att un­der 2018 fram­förallt ska­pa en bätt­re gång- och cy­kel­ba­na längs Hol­gers­ga­tan.

Det här är en del i re­ge­ring­ens sats­ning på håll­ba­ra stads­mil­jö­er, där bland an­nat in­ve­ste­ring­ar i an­lägg­ning­ar för kol­lek­tiv­tra­fik och and­ra mil­jö­an­pas­sa­de åt­gär­der pre­mie­ras.

Ut­gångs­punk­ten för stö­det, som ad­mi­ni­stre­ras av Tra­fik­ver­ket, är att kom­mu­nen dels står för hal­va in­ve­ste­rings­be­lop­pet, dels att man kan vi­sa på eg­na ytterligare sats­ning­ar på att ut­veck­la stads­mil­jö­er­na.

I FAL­KEN­BERGS FALL är det fram­för allt plan­lägg­ning­en för nya bo­stä­der i cent­rum, såsom kvar­te­ret Hju­let bakom Stor­tor­get och i om­rå­det kring det pla­ne­ra­de kul­turoch kun­skaps­cent­ret, som mo­ti­ve­rar ut­be­tal­ning­en av stö­det.

– Och me­ning­en är att gång- och cy­kel­ba­nan ska byg­gas un­der 2018, sä­ger Jesper Shabani, pro­jekt­le­da­re på kom­mu­nens sam­hälls­bygg­nads­av­del­ning.

Det rör sig allt­så om byg­gan­det av en dub­belsi­dig gång- och cy­kel­ba­na ut­med Hol­gers­ga­tan, från Sand­ga­tan, vägen upp för­bi Stor­tor­get och Falk­hal­len och fram till den punkt där Hol­gers­ga­tan mö­ter Ny­ga­tan (bakom Stor­tor­gets gal­le­ria).

ETT MÖJ­LIGT PRO­BLEM, för att tids­pla­nen ska hål­la och peng­ar­na de­las ut, är att kvar­te­ret Hju­let (mitt emot Falk­hal­len) än­nu in­te har ett fär­digt bygg­lov. Det gör att byg­gan­det där kanske drö­jer un­der 2018, vil­ket kan på­ver­ka för­ut­sätt­ning­ar­na för att an­läg­ga he­la gång- och cy­kel­ba­nan när en del av om­rå­det än­nu är en bygg­ar­bets­plats.

För peng­ar­na ska kom­mu­nen ock­så un­der­lät­ta skylt­ning och tra­fik­sig­na­ler för cy­klis­ter i hör­net Sand­ga­tan-hol­gers­ga­tan.

HÅKAN BERG­STRÖM

Bild: HÅKAN BERG­STRÖM

HOL­GERS­GA­TAN. Ska bli en cy­kel­vän­li­ga­re mil­jö.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.