Rät­te­gång­en av­slu­tad om fri­hets­be­rö­van­de

Hallands Nyheter - - Falkenberg - 010-471 52 67 ha­kan.bergstrom@hn.se

De två män som miss­tänks för att un­der kniv­hot ha tving­at peng­ar av en be­kant får si­na do­mar den 18 ju­li.

När rät­te­gång­en av­slu­ta­des släpp­tes de två ur häk­te i vän­tan på dom, vil­ket kan ty­da på att dom­sto­len in­te till ful­lo de­lar åkla­ga­rens upp­fatt­ning om hur långt­gå­en­de den kri­mi­nel­la gär­ning­en var el­ler att de bå­da bär skuld till den.

De miss­tänk­ta, i 25- re­spek­ti­ve 30-års­ål­dern, stod åta­la­de för ola­ga fri­hets­be­rö­van­de, rån och över­grepp i rätts­sak.

Mål­sä­ga­ren, off­ret, trod­de att han ha­de stämt träff med en kvin­na. När han åk­te till en ort i Fal­ken­bergs kom­mun för att träf­fa hen­ne den 7 maj möt­tes han i stäl­let av två män. Han slets ur sin bil och rå­na­des på 6 500 kro­nor, då han un­der kniv­hot och ef­ter en bil­färd till hem­met tving­a­des att fö­ra över peng­ar till gär­nings­man­nen.

Man­nen i 25-års­ål­dern, som miss­tänks för att va­ra den dri­van­de, har ne­kat till att han ho­tat nå­gon. Han me­nar i stäl­let att de av en slump stött på mål­sä­ga­ren i cen­tra­la Fal­ken­berg och att han då ba­ra be­gärt till­ba­ka de­lar av en skuld.

HÅKAN BERG­STRÖM

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.