In­nan den är på bor­det så kom­mer vi in­te att ve­ta vil­ka reg­ler vi ska ha i Sve­ri­ge.

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

■■GUSTAV FRIDOLIN (MP) kan in­te sva­ra på om Sve­ri­ge ska gå till­ba­ka till de gam­la asyl­reg­ler­na. Språk­rö­ret hän­vi­sar till att den fram­ti­da svens­ka asyl­po­li­ti­ken be­ror på vil­ket asyl­sy­stem EU får på plats. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.