Lag­för­slag kan va­ra rättso­sä­kert

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

■■BROTT. Re­ge­ring­en vill gö­ra det enkla­re att ri­va upp gam­la do­mar. Per­so­ner som till ex­em­pel lju­git om sin ål­der ska kun­na få ett hår­da­re straff.

Men för­sla­get kan le­da till rättso­sä­ker­het, var­nar en ex­pert.

– Frå­gan är om ål­ders­be­stäm­ning­ar är ett över­gå­en­de el­ler be­stå­en­de pro­blem. Man ska in­te sät­ta i gång och änd­ra res­nings­be­stäm­mel­ser för att det är ett pro­blem un­der en kor­ta­re tid, sä­ger Ro­berth Nordh, do­cent i pro­cess­rätt vid Uppsa­la uni­ver­si­tet. (TT)

FO­TO: GREENPEACE/AP

Bil­den vi­sar en spric­ka i Lar­sen B. Men nu är det dags för Lar­sen C att snart bry­ta sig loss från shel­fi­sen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.