WHO var­nar för ”su­per­go­nor­ré”

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

■■VÄRL­DEN. Minst tre per­so­ner värl­den över har smit­tats av en va­ri­ant av go­nor­ré som in­te går att be­hand­la. En ”su­per­bak­te­rie” har bli­vit re­si­stent mot an­ti­bi­o­ti­ka, sä­ger Världs­häl­so­or­ga­ni­sa­tio­nen WHO. De tre pa­ti­en­ter­na finns i Ja­pan, Frank­ri­ke och Spanien.

– Det här är per­so­ner som kan smit­ta and­ra. Och de här fal­len kan va­ra top­pen av ett is­berg, ef­tersom sy­stem kring att rap­por­te­ra in re­si­sten­ta in­fek­tio­ner in­te fun­ge­rar i fat­ti­ga län­der, sä­ger Te­o­do­ra Wi, ex­pert på WHO. (Tt-reu­ters)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.