Tre med na­zist­bak­grund döms för bomb­dåd

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

De fri­as från mord­för­sök. Men tre män, med ti­di­ga­re kopp­ling­ar till Nor­dis­ka mot­stånds­rö­rel­sen, döms än­då till fle­ra års fäng­el­se för tre bomb­dåd i Gö­te­borg.

– Det är en oer­hört vik­tig mar­ke­ring, sä­ger åkla­ga­ren Mats Ljung­qvist.

Den 5 ja­nu­a­ri i år fick en an­ställd livs­ho­tan­de ska­dor i sitt hög­ra ben när en spräng­ladd­ning de­to­ne­ra­de vid ett flyk­ting­bo­en­de i Väst­ra Frölun­da i Gö­te­borg. Kam­mar­å­kla­ga­re Mats Ljung­qvist yr­ka­de un­der rät­te­gång­en att två av de åta­la­de män­nen skul­le dö­mas för mord­för­sök, men Gö­te­borgs tings­rätt väl­jer att fria bå­da från den åtals­punk­ten.

Där­med blir ock­så fäng­el­se­straf­fen läg­re än vad åkla­ga­re vil­le. Bå­da män­nen, en 23-åring och en 50-åring, ska dock be­ta­la ska­de­stånd på drygt 197 000 kro­nor till man­nen.

Män­nen döms för tre dåd i Gö­te­borg mel­lan no­vem­ber för­ra året och ja­nu­a­ri i år. Två av bom­ber­na, vid en lo­kal för Syn­di­ka­lis­ter­na re­spek­ti­ve flyk­ting­bo­en­det i Väst­ra Frölun­da, de­to­ne­ra­de. Den tred­je bom­ben, vid ett an­nat flyk­ting­bo­en­de, ut­lös­tes ald­rig.

Längst straff, fäng­el­se i åt­ta år och sex må­na­der, får 23-åring­en som en­ligt rät­ten med­ver­kat som gär­nings­man i al­la tre fal­len. 50-åring­en döms för med­hjälp för ett av de full­bor­da­de brot­ten och för för­söks­brot­tet till fäng­el­se i fem år.

Den tred­je man­nen, en 20-åring, döms för med­hjälp till ett av brot­ten till fäng­el­se i ett år och sex må­na­der.

En­ligt Ljung­qvist ha­de män­nen, som har en ge­men­sam bak­grund i na­zis­tis­ka Nor­dis­ka mot­stånds­rö­rel­sen, po­li­tis­ka mo­tiv. Att män­nen fälls är prin­ci­piellt vik­tigt, an­ser han.

– Det är oer­hört vik­tigt att tings­rät­ten mar­ke­rar emot det som vi kal­lar in­hemsk ex­tre­mism, det vill sä­ga brott i po­li­tis­ka syf­ten, sä­ger Ljung­qvist. (TT)

FO­TO: PO­LI­SEN

En av bom­ber­na, vid Lil­le­by cam­ping, ut­lös­tes ald­rig.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.