”Som en krigs­zon”

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

Po­li­sen i Ham­burg har be­gärt ex­tra för­stärk­ning­ar från and­ra håll i Tyskland till följd av ga­tukra­val­ler­na i sam­band med G20-mö­tet.

– Det är li­te som i en krigs­zon, sä­ger jour­na­lis­ten Eli­se Landschek.

Ham­burg­po­li­sen var för­stärkt re­dan se­dan ti­di­ga­re, även med per­so­nal från grann­lan­det Ös­ter­ri­ke.

Om­kring 20 000 po­li­ser var in­kal­la­de, nå­got som allt­så Ham­burg­po­li­sen nu be­dö­mer som otill­räck­ligt.

– Per­son­li­gen har jag in­te sett en så spänd si­tu­a­tion i Tyskland för­ut, sä­ger Eli­se Landschek, jour­na­list på pub­lic ser­vice-me­die­bo­la­get Nord­deut­scher Rund­funk, till TT. (TT)

FO­TO: DANIEL REINHARDT/AP

En de­mon­strant lyfts bort av po­li­ser.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.