Fak­ta: Glass

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

I det gam­la Ki­na och i ro­mar­ri­ket åt folk is­glass.

Glass gjord på visp­gräd­de ser­ve­ra­des vid frans­ka och ita­li­ens­ka hov på 1600-ta­let. Or­det är im­por­te­rat från frans­ka ”gla­ce” som ur­sprung­li­gen be­ty­der is.

Svens­ken äter cir­ka 10,4 li­ter glass per år. I Eu­ro­pa äter ba­ra norr­män­nen mer: 10,8 li­ter glass/ per­son/år.

In­om EU säljs 2,2 mil­jar­der li­ter glass per år till ett vär­de av 9 mil­jar­der eu­ro. Eu­ro­pén äter i ge­nom­snitt 6,8 li­ter glass per år. 2010 sål­des i Sve­ri­ge 80 313 li­ter glass. Mest glass sål­des i: Tyskland (584 101) Stor­bri­tan­ni­en (442 705) och Frank­ri­ke (442 023). EU ex­por­te­rar mest glass till Schweiz, Ki­na och Ryss­land. Sau­dia­ra­bi­en väx­er stort som ex­port­land. (TT) strut­glass i Sve­ri­ge, vill in­te sä­ga nå­got om sä­song­en. I ett mejl till TT skri­ver fö­re­ta­get att väd­ret på­ver­kar, men att det mest av­gör vil­ken typ av glass man kö­per: ”Pin­nar, stru­tar och so­len njuts sam­ti­digt me­dan hem­för­pack­ning­ar och des­sert­glas­sar äts när det är li­tet ky­li­ga­re el­ler på vin­tern.”

Även i Skå­ne märks det om­väx­lan­de väd­ret av – men Ot­to Al­brekts­son med snart 50 år i bran­schen tar det med ro.

– Det har väl va­rit si och så. Men det bru­kar vän­da. Väd­ret vän­der. Folk har ätit hyf­sat med glass än­då i som­mar, sä­ger han.

Som snart pen­sio­när är det ing­et han sör­jer över.

– Jag är glad om jag säl­jer li­te så jag slip­per job­ba så hårt. Skämt åsi­do är det ju bra om det går ihop. Men att det blir varmt – det blir det all­tid, sä­ger Al­brekts­son.

Ma­ria Jans­son/tt

FO­TO: CHRISTINE OLSSON/TT/ARKIV

Som­mar­käns­lan sak­nas. Glass-sä­song­en har bör­jat i tan­ken, men so­len har in­te hängt med.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.