Ellinor vå­ga­de och gör nu det hon vill

SKOLADE OM SIG: ”JAG ÅNG­RAR IN­TE ATT JAG TOG STE­GET”

Hallands Nyheter - - Livets Gång - LE­NA BERGLUND 010-471 53 63 le­na.berglund@hn.se

Ellinor är på gott humör. Ef­ter 3,5 års plug­gan­de är hon änt­li­gen klar. Det en­da som sak­nas är ett god­kän­nan­de av ett ar­be­te hon läm­nat in i sam­band med ex­a­mens­da­gen.

– Det känns väl­digt, väl­digt bra. Jag kan knappt fat­ta att det är sant. Jag bör­ja­de ut­bild­ning­en ja­nu­a­ri 2014 och ibland har det va­rit tufft, men i stort har det gått för­vå­nans­värt bra. Man kla­rar mer än vad man tror. I den här ut­bild­ning­en har jag haft nyt­ta av min livs­er­fa­ren­het.

UN­DER SIN UTBILDNING har Ellinor gjort prak­tik på Span­narps, Eke­bos, Ös­te­räng­ens och Bo­kens för­sko­la samt på en för­sko­le­klass på Bock­stens­sko­lan. Hon har in­te märkt att per­so­na­len re­a­ge­rat ne­ga­tivt på sin nya prak­ti­kants ål­der, tvärtom.

– Många upp­skat­tar att få en äld­re med mer er­fa­ren­het. Men jag har än­då haft myc­ket att lä­ra och de har va­rit giv­mil­da med sin kun­skap.

Ellinor har i dag tre vux­na barn och tre barn­barn. Hon tyc­ker att ut­bild­ning­en gett hen­ne ett nytt per­spek­tiv.

– Jag har tänkt li­te på hur jag har upp­fost­rat mi­na barn (skratt).

Men hon är no­ga med att på­pe­ka att hon är pe­da­gog, och det in­te hand­lar om att pas­sa barn som många tror.

– Det är ett lä­ran­de. Det är väl­digt höga krav på barn och de­ras kun­ska­per i dag. Sam­häl­let för­änd­ras. Det är till ex­em­pel bra om bar­nen kan le­ka och lä­ra på ett så­dant sätt att de får ”ma­te­ma­ti­ken” i krop­pen. Det är snart 20 år se­dan för­sko­lan fick en lä­ro­plan, och vi an­vän­der forsk­ning och er­fa­ren­het som grund. Pe­da­go­gi­ken mås­te läg­gas in på bar­nens al­la verk­sam­he­ter.

AR­BE­TET MED SMÅ barn kan ibland va­ra fy­siskt tungt, och att sit­ta på gol­vet kan va­ra li­te job­bigt ibland.

– Men det har gått bra. En sak som jag har fått lä­ra mig är att in­te hjäl­pa bar­nen så myc­ket. De mås­te lä­ra sig att kla­ra sa­ker själ­va, men det är in­te sam­ma sak som att vi in­te bryr oss.

Ellinor som ti­di­ga­re var de­ko­ra­tör och mark­nads­fö­ra­re i kläd­han­deln in­nan hon be­stäm­de sig för att by­ta in­rikt­ning, tyc­ker om än­då fun­ge­rat bätt­re än vän­tat.

– Myc­ket på grund av att min man ar­be­tat he­la ti­den, vi har fått dra in på resor och en del an­nat och le­va enkla­re. Vå­ra barn är vux­na och för­sör­jer sig själ­va. Jag får en bätt­re lön än ti­di­ga­re på mitt nya ar­be­te som för­sko­le­lä­ra­re. Jag tror att det är en ovan­ligt hög in­gångs­lön i mitt yr­ke, det kan kän­nas li­te orätt­vist, men jag fick rå­det att för­sö­ka för­hand­la mig till en så hög lön som möj­ligt, det hö­jer lö­nen för al­la på sikt.

Ellinor har i god tid fått fast an­ställ­ning på den nya för­sko­lan Bol­men vid sjuk­hu­set.

– Jag fick tjäns­ten re­dan i vint­ras och har fått va­ra med i pla­ne­ring­en un­der bygg­pro­ces­sen. Det har va­rit ro­ligt att va­ra med och på­ver­ka ut­form­ning­en av lo­ka­ler och mil­jö och jag har lärt kän­na mi­na nya kol­le­ger. Jag trod­de att jag vil­le job­ba med de li­te stör­re bar­nen, men ef­ter att ha ar­be­tat på av­del­ning­ar med de mins­ta har jag upp­täck hur lä­ro­rikt och my­sigt det är.

Ellinor Bengts­son i Tvåå­ker är 52 år och ny­bli­ven för­s­kol­lä­ra­re. I bör­jan av ju­ni fi­ra­de hon ex­a­men med klass­kam­ra­ter som var hälf­ten så gam­la. – Jag var äldst i klas­sen med god mar­gi­nal, sä­ger hon.

bör­jar hon sin nya

DEN 7 AU­GUSTI tjänst.

– Vi bör­jar med iord­ning­stäl­lan­de av lo­ka­ler­na och se­dan vec­kan ef­ter med in­skol­ning av bar­nen. Fram till dess som­mar­job­bar jag på en an­nan för­sko­la. Jag ång­rar in­te att jag tog ste­get och ut­bil­da­de mig till ett nytt yr­ke - som jag verk­li­gen trivs med och tyc­ker är vik­tigt

Bild: ANNIKA KARLBOM

50 PLUS. Ellinor tyc­ker att hon fått ut mer av sin utbildning ge­nom de er­fa­ren­he­ter hon fått ge­nom åren.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.