Snudd på omöj­ligt att nå Facebook

Hallands Nyheter - - Väder & Vind -

Hal­lå, Facebook, var har ni gömt kund­tjäns­ten? Många företag har kund­tjänst på Facebook. Men är det fö­re­ta­get Facebook du be­hö­ver hjälp från är det omöj­ligt att få di­rekt­kon­takt med en an­ställd. Ma­ria Ek­ström har för­sökt sen april.

Be­hö­ver du hjälp med nå­got som in­te finns med i frå­gor­na och sva­ren på Fa­ce­books hjälp­cen­ter finns ing­en­stans att gå vi­da­re. Det finns ba­ra hjälp­fo­rum där an­vän­da­re kan hjäl­pa varand­ra. Där är fullt av obe­sva­ra­de frå­gor, men in­te många svar.

MA­RIA EK­STRÖM är re­dak­tör för en tid­skrift med ve­ten­skapsny­he­ter för fy­si­o­te­ra­peu­ter som i vå­ras byt­te namn från Fy­sio till Fy­sio Sci­ence. När Ma­ria för­sök­te änd­ra nam­net även på tid­ning­ens Fa­ce­book­si­da fick hon av­slag. Hon över­kla­ga­de men fick av­slag igen. Fa­ce­books mo­ti­ve­ring:

”Nam­net du be­gär­de an­ty­der att si­dans in­ne­håll har änd­rats, vil­ket kan va­ra för­vir­ran­de för dem som gil­lar si­dan.” – Facebook har in­te för­stått vad det hand­lar om och de har ta­git fle­ra vec­kor på sig för att ge ett stan­dardsvar, sä­ger Ma­ria Ek­ström.

Nu vet hon in­te hur hon ska gå vi­da­re.

I ett fo­rum på Facebook hit­ta­de hon en kom­mu­ni­ka­tions­kon­sult som sä­ger sig ha en kon­takt på Facebook och er­bjöd sig att för­sö­ka få nam­net på si­dan bytt. Om det lyc­kas tar kon­sul­ten tvåtu­sen kro­nor i be­tal­ning.

FÖR JOURNALISTER är det li­ka svårt som för an­vän­dar­na att få pra­ta med nå­gon på Facebook.

Journalister kan skic­ka skrift­li­ga frå­gor via Fa­ce­books svens­ka Pr­by­rå Spot­light. Tek­nik & tren­der gjor­de det. Vi frå­ga­de om det finns nå­got sätt att få pra­ta el­ler chat­ta med nå­gon an­ställd, om det går att be­ta­la för att få sup­port, vad Facebook tyc­ker om att and­ra tar be­talt för att kon­tak­ta dem och vad Ma­ria Ek­ström ska gö­ra för att få rätt namn på sin si­da.

EF­TER TVÅ DA­GAR fick vi svar på eng­els­ka från Ti­ne­ke Mei­jer­man, kom­mu­ni­ka­tions­chef för Facebook i Be­nelux-län­der­na. Hon skri­ver att ett me­di­e­fö­re­tag all­tid kan kon­tak­ta Fa­ce­books me­di­a­part­ners med den här ty­pen av frå­gor och att de nu för­sö­ker hjäl­pa Ma­ria.

Ti­ne­ke Mei­jer­man sva­rar in­te på res­ten av frå­gor­na. Hon ver­kar in­te ha för­stått pro­ble­met. Var­ken Ma­ria Ek­ströms pro­blem – att Facebook gett av­slag med en mo­ti­ve­ring som är svår att för­står och att det in­te går att kon­tak­ta den som gett av­slag – el­ler det stör­re pro­ble­met att värl­dens störs­ta so­ci­a­la me­di­e­fö­re­tag in­te ver­kar vil­ja ha kon­takt med si­na an­vän­da­re.

Bild: BENJAMIN TODREAS

FICK AV­SLAG UT­AN SKÄL. – Facebook är ju ett företag. De bor­de ha sup­port som and­ra företag – en chatt, mejl­kon­takt, te­le­fon, sä­ger Ma­ria Ek­ström.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.