Det är för myc­ket fin­kam­mat och po­le­rat

Hallands Nyheter - - Väder & Vind - Mi­kael Martins­son 010-471 52 47 ∙ mi­kael.martins­son@hn.se

Jäd­rar var jag sak­nar upp­gö­rel­ser­na mel­lan STCC:S bad boys ”Peg­gen” An­ders­son och Jan­ne ”Flash” Nils­son. Da­gens ra­cing är för hem­trev­lig!

Men STCC kan va­ra på väg till­ba­ka som sam­lings­punkt för de som gil­lar ra­cing. De nya be­stäm­mel­ser­na loc­kar fler fö­ra­re och i år har vi sett många nya namn. Men de känns gråa och trå­ki­ga jäm­fört när det rök fli­sor på 90-ta­let...

Det är ett styc­ke histo­ria som ut­spe­las i hel­gen på Fal­ken­bergs mo­tor­ba­na. Vi snac­kar om 50 år i häst­kraf­ter­nas tec­ken för Väst­kust­lop­pet. 1967, det var året det bör­ja­de där­up­pe vid Ber­ga­gård i Ljung­by.

JAG GJOR­DE MIN förs­ta täv­ling i slu­tet av 1990ta­let och det är fa­sci­ne­ran­de att upp­le­va far­ten på plats. Nå­got som ald­rig kan jäm­fö­ras med att sit­ta fram­för tvn el­ler da­torn och tit­ta. Pre­cis som i al­la and­ra spor­ter med fart. Du fat­tar in­te hur snabbt en ma­ra­ton­lö­pa­re spring­er in­nan du sett tä­ten i Stock­holm Ma­rat­hon, el­ler hur jäk­la hårt de bäs­ta ten­nisspe­lar­na slår in­nan du sett en match i till ex­em­pel Swe­dish Open.

Det var ögo­n­öpp­na­re för mig, pre­cis som Väst­kust­lop­pet där ”Peg­gen” An­ders­son for fram som en pro­jek­til på bort­re ”lång­sidan” ja­gad av vett­vil­ling­en Jan­ne ”Flash” Nils­son in i Ny­hemskur­van där man ska brom­sa och svänga hö­ger i en kort kraf­tig upp­förs­bac­ke.

På tal om kur­vor, ba­nan har skö­na namn på dem: Es­set, Hög­far­tarn och Gint­skur­van.

DET ÄR FARTER som snit­tar över 150 km/tim­men, varv ef­ter varv på Sve­ri­ges snab­bas­te mo­tor­ba­na.

Då skul­le in­te jag vil­ja sit­ta bakom rat­ten och be­stäm­ma när och var jag ska brom­sa. Det kan va­ra en hund­ra­del som skil­jer en per­fekt kurv­tag­ning mot en krasch rakt in i gum­midäc­ken. Mar­gi­na­ler­na är små, så små att det är som en thril­ler att se en bil­täv­ling – el­ler en mo­tor­cy­kel­täv­ling.

På tal om thril­ler, kol­la gär­na in Dox­do­ku­men­tä­ren ”Vin­na el­ler dö” om Tt-lop­pet på Is­le of Man. Med Guy Mar­tin som hu­vud­rolls­in­ne­ha­va­re. Mar­tin är en pro­fil ut­an dess li­ke in­om Tt-mo­tor­cy­kelspor­ten.

OCH DET ÄR just des­sa pro­fi­ler som STCC har sak­nat de se­nas­te åren. Sä­ga vad man vill men de där skär­myts­ling­ar­na mel­lan en så­dan som fal­ken­ber­ga­ren ”Peg­gen” An­ders­son och den ko­le­ris­ke Jan­ne ”Flash” Nils­son var tem­pe­ra­tur­hö­ja­re som loc­ka­de publi­ken.

STCC har haft det tufft de se­nas­te åren, bå­de sta­tus­mäs­sigt och publik­mäs­sigt. Vad gäl­ler publik så är just Väst­kust­lop­pet ett be­vis på det­ta. Det har va­rit en bit ifrån 90-ta­lets 15 000 per­so­ner per dag de se­nas­te åren.

Men det är en kul­turupp­le­vel­se att be­sö­ka Fal­ken­bergs Mo­tor­ba­na. Och to­talt ar­be­tar 250 funk­tio­nä­rer un­der hel­gen. Fal­ken­bergs MK le­ver på eve­ne­mang­et som alst­rar li­ka många de­ci­bel som en rock­kon­sert. Kanske lä­ge att by­ta ut mu­si­ken mot dra­ma­ti­ken i hel­gen!

Bild: /HNARKIV

SAT­TE FÄRG. Jan­ne ”Flash” Nils­son och Per-gun­nar ”Peg­gen” An­ders­son viss­te hur man drog in­tres­se till STCC.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.