Löfven om Car­lqvists död: Väl­digt sorg­ligt

Hallands Nyheter - - Sporten - TT

”En stor fö­re­bild.” Stats­mi­nis­ter Stefan Löfven hyl­lar mo­torsport­le­gen­da­ren Håkan ”Car­la” Car­lqvist som gått bort, 63 år gammal. – Det är väl­digt sorg­ligt och na­tur­ligt­vis all­de­les för ti­digt, sä­ger Löfven till TT.

Håkan ”Car­la” Car­lqvist, som se­dan många år bod­de i Frank­ri­ke, av­led nat­ten mot fre­da­gen, skri­ver Af­ton­bla­det. Den folk­kä­re mo­tocross­fö­ra­ren blev världs­mäs­ta­re två gång­er, 1979 och 1983.

1983 fick han Svens­ka Dag­bla­dets bragd­me­dalj med mo­ti­ve­ring­en: ”För den okuv­li­ga ener­gi som i en se­rie brag­der lett fram till Vm­ti­teln i mo­tocross 500 cc.”

– Det är väl­digt sorg­ligt och na­tur­ligt­vis all­de­les för ti­digt. Han var en jät­tes­tor fö­re­bild för mo­tor­in­tres­se­ra­de ung­do­mar. Jag har ock­så sett Håkan ”Car­la” Car­lqvist kö­ra mo­tocross fle­ra gång­er och det var helt ma­giskt, sä­ger stats­mi­nis­ter Stefan Löfven (S). Hur minns du ho­nom?

– En figh­ter. Han sa­de själv att han var lap­pad och la­gad många gång­er. En stor fö­re­bild, sä­ger Löfven.

HÅKAN LEEMAN, ORD­FÖ­RAN­DE för Svens­ka mo­tor­cy­kel- och snö­sko­ter­för­bun­det (Sve­mo), sä­ger att ”en stor id­rotts­per­son­lig­het har gått ur ti­den all­de­les för ti­digt”.

– 63 år är ju ing­en ål­der. Det är en stor för­lust för svensk mo­tor­cy­kelsport gi­vet­vis, med de me­ri­ter­na han har. Och mest tror jag för den fan­tas­tis­ka in­ställ­ning han all­tid ha­de. Om det så var trä­ning el­ler täv­ling ha­de han en vin­nar­skal­le utö­ver det van­li­ga. Det var väl det som kanske tog ho­nom till de fram­gång­ar­na han ha­de. Se­dan är det ju trå­kigt med de ska­dor han ha­de och som gjor­de att hans livs på slu­tet an­tag­li­gen var gans­ka job­bigt.

Ska­dor som tving­a­de ho­nom att flyt­ta till Mar­seil­le på 90-ta­let.

– Jag står och går fort­fa­ran­de för egen ma­skin även om jag är spi­kad och lap­pad på de fles­ta stäl­len, sa­de Car­lqvist till TT i sam­band med sin 50-års­dag 2004.

SISTA ÅREN DROG han sig un­dan och bröt kon­tak­ten med si­na gam­la vän­ner, skri­ver Af­ton­bla­det.

– Det sista han sa­de till mig när vi pra­ta­de se­nast för många år se­dan var att han ha­de fruk­tans­vär­da smär­tor. Och jag tror att det var or­sa­ken till att han vil­le va­ra ifred, sä­ger Jo­nas Hagren, som dri­ver motor­ma­ga­si­net Ra­ce och som haft nä­ra kon­takt med Car­lqvist, till Af­ton­bla­det.

– Jag har för­sökt att ringa ho­nom ge­nom åren, men han har in­te ve­lat pra­ta.

Ett av de mer klas­sis­ka ögon­blic­ken med Car­lqvist är när han vann sin sista Gp-täv­ling 1988 i Bel­gi­en. Han led­de ra­cet med 50 se­kun­der och stan­na­de för att dric­ka li­te öl, in­nan han kör­de i mål.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.