Nu ska An­ner­vi vän­da på ste­ken

Hallands Nyheter - - Sporten - KARL-OSKAR SKEPPSTEDT karl-oskar.skeppstedt@hn.se

Förs­ta sä­song­en i Stccse­ri­en har kan­tats av pro­blem för Mar­cus An­ner­vi. På hem­ma­plan i hel­gen är det dags att vän­da oturstren­den.

– Nu vän­der vi på ste­ken. Vi har haft så­dan otur de se­nas­te hel­ger­na. Det har vart strul med näs­tan all­ting, sä­ger Mar­cus An­ner­vi.

Mar­cus gjor­de en ly­san­de sä­song för­ra året när han vann Clio Cup. Och det såg lo­van­de ut i de­bu­ten i STCC. Fy­ra po­äng blev det i pre­miä­ren på Ringstorp ef­ter att ha pla­ce­rat sig som åt­ta och tia. Men sen tog det stopp och pro­ble­men med bi­len bör­ja­de kom­ma. Men nu ska det va­ra ord­ning på bi­len me­nar han. Bland an­nat har mo­torn bytts ut. Den ska­da­des ef­ter en kol­li­son re­dan i förs­ta hea­tet se­nas­te täv­ling­en på Sol­val­la, och Mar­cus fick bry­ta täv­ling­en. Det har ba­ra bli­vit fy­ra mål­gång­ar av nio möj­li­ga för Mar­cus den­na sä­song.

– Det du­ger in­te. Det är surt att det har va­rit så myc­ket krång­el. Far­ten finns ju där. Men ska man nå fram­gång så mås­te man väl gå ige­nom de här bi­tar­na ock­så, sä­ger han.

MÅLET FÖR KVALEN är att nå Q2, men helst Q3.

– Sen i ra­cen så vill vi ta så myc­ket po­äng som möj­ligt. Kom­ma i mål och ta myc­ket po­äng är hu­vud­sa­ken, res­ten bonus. Det är po­äng och mål­gång vi sak­nar, sä­ger Mar­cus.

MAR­CUS, SOM NU­ME­RA bor i Halmstad, tyc­ker ba­ra det är ro­ligt att täv­la på hem­ma­ba­nan. Han kän­ner in­te att det ger nå­gon ex­tra press på ax­lar­na.

– Det är kul att få vi­sa upp vad man syss­lar med. Det ger li­te boost i själv­för­tro­en­det att kö­ra här i Fal­ken­berg. Det är en snabb ba­na ock­så. Av al­la ba­nor­na vi kör är det den­na som har högst me­del­has­tig­het. Det gäl­ler att man hål­ler fo­kus var­je varv så man får bi­len rätt i var­je kur­va, sä­ger han.

Bort­sett från chi­ka­nen ef­ter start- och mål­ra­kan finns inga lång­sam­ma par­ti­er. Vil­ket han tror läm­par sig bra för hans Hon­da Ci­vic TCR.

– Ja, mag­käns­lan är bra. Jag har ju in­te kört bi­len så länge, men felen som har vart har va­rit onö­di­ga. Nu är jag trött på att krång­la med en mas­sa små­fel. Men mot­gång­ar hör ju till ra­cing pre­cis som med­gång­ar, be­rät­tar Mar­cus.

DET ÄR FÖR fem­tion­de året i rad som Väst­kust­lop­pet av­görs, men förs­ta året för Mar­cus An­ner­vi i Stcc­k­las­sen. För­ra året lyc­ka­des han vin­na bå­da ra­cen i Clio Cup på en reg­ning och blöt Fal­ken­bergs mo­tor­ba­na.

Bild: OLA FOLKESSON

DEPPAR IN­TE. Mar­cus An­ner­vi häng­er in­te läpp trots mot­gång­ar­na med bi­len.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.