Sta­fett­guld gav hi­sto­riskt svenskt VM

Hallands Nyheter - - Sporten - TO­BI­AS JÖNSSON/TT

”Här­ligt att få upp­le­va det här. Vi är värl­dens bäs­ta lands­lag för and­ra året i rad. Fan­tas­tiskt att vi kan pus­ha varand­ra så här”

Sve­ri­ges da­mer av­slu­ta­de ori­en­te­rings-vm med förs­ta gul­det i sta­fett se­dan 2004. Fy­ra guld to­talt i Est­land in­ne­bär Sve­ri­ges bäs­ta VM nå­gon­sin. – Ett fan­tas­tiskt VM, sä­ger To­ve Alex­an­ders­son till TT.

De svens­ka da­mer­na sprang till sig en ti­dig led­ning i sta­fet­ten. Av­stån­det ut­ö­ka­de för var­je sträc­ka och Sve­ri­ge tog sitt fjär­de guld i årets världs­mäs­ter­skap.

En re­kord­no­te­ring svensk del.

– Här­ligt att få upp­le­va det här. Vi är värl­dens bäs­ta lands­lag för and­ra året i rad. Fan­tas­tiskt att vi kan pus­ha varand­ra så här. Jag är näs­tan tom nu, men glad så klart, sä­ger för­bunds­kap­te­nen Håkan Carls­son. för

EMMA JOHANSSON star­ta­de, He­le­na Jans­son fort­sat­te och To­ve Alex­an­ders­son av­slu­ta­de.

Det svens­ka sta­fett­la­get var 45 se­kun­der fö­re två­an Fin­land ef­ter förs­ta sträc­kan. Av­stån­det ut­ö­ka­des med ytterligare en mi­nut ef­ter and­ra och i mål var Sve­ri­ge när­ma­re tre mi­nu­ter fö­re två­an Ryss­land. Fin­land tog brons.

– Det känns helt fan­tas­tiskt att änt­li­gen ta det här gul­det till­sam­mans med de and­ra tje­jer­na. Vi har va­rit nä­ra och med i me­dalj­faj­ter­na många gång­er men in­te räckt he­la vägen, sä­ger Alex­an­ders­son.

Men sta­fet­ten blev än­då dra­ma­tisk. Ef­teråt.

To­ve Alex­an­ders­son sprang fel vid den sista kon­trol­len på det förs­ta av två varv och kor­sa­de mål­lin­jen för ti­digt.

– To­ve kom på miss­ta­get och vän­de till­ba­ka. När hon se­dan kom i mål blev det snack om att hon bor­de ha bli­vit dis­kad för att ha sprungit över mål­lin­jen och där­med av­slu­tat sitt lopp. HÅKAN CARLS­SON

för­bunds­kap­ten

Men or­ga­ni­sa­tio­nen tyck­te in­te det, man tog på sig att det var då­ligt skyl­tat vart de skul­le springa.

Guld­fi­ran­det fick skju­tas upp med en halv­tim­mes ner­vös vän­tan.

– Jag var in­te rik­tigt med­ve­ten om att jag ha­de gjort nå­got fel, sä­ger To­ve.

– Det var så klart en ner­vös vän­tan ef­ter mål­gång. Skönt att det in­te var nå­gon fa­ra.

– Li­te an­tik­li­max in­nan vi kun­de fi­ra or­dent­ligt, sä­ger för­bunds­kap­te­nen.

– Men vi för­tjä­na­de att vin­na. Vi do­mi­ne­ra­de sta­fet­ten och led­de stort he­la ti­den.

SE­NAST SVE­RI­GE VANN

dam­sta­fet­ten på ett VM var 2004.

– Nu ska vi hem till vårt my­si­ga bo­en­de och gril­la i det fi­na väd­ret ef­ter en ma­gisk vec­ka till­sam­mans.

Sta­fett­her­rar­na tog brons ti­di­ga­re un­der da­gen. To­talt blev det sju svens­ka me­dal­jer. En­dast VM 2011 har Sve­ri­ge ta­git fler me­dal­jer, tio styc­ken.

För 24-åri­ga Alex­an­ders­son var det tred­je Vm-gul­det i Est­land och 14:e Vm-me­dal­jen to­talt sett.

– Ett fan­tas­tiskt VM. Det blev guld i al­la lop­pet jag sprang. Det kan in­te bli myc­ket bätt­re. Vad blir näs­ta steg?

– Det är ba­ra att fort­sät­ta ut­veck­las och fo­ku­se­ra fram­åt. Jag har fort­fa­ran­de myc­ket mo­ti­va­tion.

Bild: DONATAS LAZAUSKAS/TT

GULD. Sve­ri­ge vann Vm-sta­fet­ten un­der ori­en­te­rings-vm i Est­land.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.