Vans­bro-fa­vo­ri­ten re­do för brott­ning

Hallands Nyheter - - Sporten - TT

Si­mon Wan­na, 21, det sto­ra svensk­hop­pet i lör­da­gens Vans­bro­sim­ning, är re­do för brott­ning och ojust­he­ter un­der vat­ten­y­tan: – Fjol­å­ret har gjort mig mer men­talt för­be­redd att det kan hän­da, sä­ger Karl­stads­im­ma­ren.

För­ra årets upp­lös­ning av Vans­bro­sim­ning­en blev våld­sam och dra­ma­tisk. Två­an Si­mon Wan­na häv­da­de att den kro­a­tis­ke seg­ra­ren Ivan Si­tic drog ho­nom i be­net strax fö­re mål.

– Blod och arm­bå­gar hör till simning i öp­pet vat­ten, sa­de Kro­a­ten, som fri­a­des av ar­ran­gö­rer­na.

I DAG ÄR det dags igen och Si­mon Wan­na är re­do.

– Jag är för­be­redd på det­ta kan in­träf­fa. Sam­ti­digt hop­pas jag verk­li­gen att ing­et ojus­te kom­mer att hän­da. Vi hål­ler på med simning och in­te nå­gon Mma-fight.

Han ger sam­ti­digt en pass­ning till ar­ran­gö­rer­na:

– I Sve­ri­ge har vi va­rit för­sko­na­de från bråk i vatt­net. De svens­ka sim­mar­na gör upp om se­gern i är­lig kamp. Men ris­ken för att bråk hän­der ökar när man bju­der in sim­ma­re ut­i­från och sam­ti­digt hö­jer pris­peng­ar­na. Ut­veck­ling­en med del­ta­ga­re och pris­peng­ar är bra, men då mås­te ar­ran­gö­rer­na ta si­tu­a­tio­nen på all­var med do­ma­re och ka­me­ror som grans­kar tät­sim­mar­na un­der he­la lop­pet. Det sked­de in­te i fjol.

JAN PALANDER, ge­ne­ral­sek­re­te­ra­re i Vans­bro­sim­ning­en, är själv­kri­tisk.

– Jag in­stäm­mer med Si­mon Wan­na: Vi har lärt oss myc­ket av fjol­å­rets hän­del­se och job­bar he­la ti­den med att ut­veck­la ar­be­tet in­om det här om­rå­det. Nu ver­kar vi för att Vans­bro­sim­ning­en ska av­gö­ras på ett kor­rekt sätt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.