Tjac­ko Zaz och Cru­za­do spi­kas trots ga­lop­per­na

Hallands Nyheter - - Sporten -

10 Ma­gic Hap­pens är en hem­ma­häst som är på gång, nu med två lopp i krop­pen ef­ter den pa­us han fick i april ef­ter en rad tuf­fa V75-lopp.

7 Up­stream är snabb ut och Erik Adi­els­son lad­dar från spring­spå­ret och eki­pa­get blir se­ger­far­ligt vid led­ning. Jag strec­kar sex.

3 Tjac­ko Zaz har vis­ser­li­gen ga­lop­pe­rat i de två se­nas­te lop­pen men nor­malt är in­te 5-årngen osä­ker. Jag väl­jer att sing­el­strec­ka, då han har högst ka­pa­ci­tet i start­fäl­tet.

3 Gli­da New­port är en se­ger­ma­skin med åt­ta vins­ter på nio lopp och när hon var tvåa hand­la­de det om Fy­ra­å­ring­se­li­ten för ston un­der Elit­lopps­hel­gen. 1 Bu­gat­ti Brick har spets­lä­ge och kan le­da länge.

2 Uni­son Kro­nos och en bar­fo­ta

6 Cad­die Li­si­eux strec­kas ock­så.

10 Snow Ang­el är lågt ran­kad på de fles­ta hål­len, men oj så vasst hon av­slu­ta­de se­nast och med rätt rygg­re­sa kan hon spee­da ner he­la det här fäl­tet. Kus­ken är oru­ti­ne­rad, har en se­ger på sex lopp hit­tills i år men med rätt resa kan eki­pa­get över­ras­ka. På lil­la sy­ste­met chans­spi­kar jag

Snow Ang­el. På sto­ra strec­kar jag sex eki­page. 1 Handso­me Pel­le är snabb ut, så Ulf Ohls­son, för­mod­li­gen i en jänkar­vagn, kör för led­ning och från den po­si­tio­nen kan det bli se­ger. Men, det är fle­ra start­snab­ba och det kan gå un­dan rik­tigt fort förs­ta 500.

8 Mas­tergli­de har ett svårt lä­ge men han gyn­nas av hårt tem­po. Se upp med 10 Phan­ter Fa­ce. 6 Cru­za­do de­la Noche har ock­så ga­lop­pe­rat i de två se­nas­te star­ter­na, men pre­cis som med Tjac­ko Zaz sing­el­strec­kar jag han.

5 No­bel Amok ver­kar ha det mesta, ja han var rik­tigt duk­tig se­nast vid V75-se­gern. 4 Ia­go Zon kan bli rik­tigt het vid ladd­ning, så där kan Löv­gren få pro­blem över 2140 om det in­te blir en rygg­re­sa. 3 Say the Again är ock­så streck­värd.

THOMAS SY­STEM

V75-1: 1, 5, 7, 8, 10. Res: 2-11. V75-2: 3 Tjac­ko Zaz. Res: 11-2. V75-3: 1, 2, 3, 6. Res: 10-5. V75-4: 1, 2, 5, 6, 8, 10. Res: 12-15. V75-5: 1, 2, 3, 4, 8, 10. Res: 9-7. V75-6: 6 Cru­za­do de­la Noche. Res: 4-1. V75-7: 3, 4, 5. Res: 11-6. Sy­ste­met är på 2160 ra­der och det kos­tar 1080 kro­nor. Om man ock­så sing­el­strec­kar nr 10 Snow Ang­el i av­del­ning 4 blir det sy­ste­met på 360 ra­der och det kos­tar 180 kro­nor .

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.