Strik­ta­re bil­jett­reg­ler på Ul­le­vi

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje - JO­HAN LINDQVIST 031-62 47 78 jo­han.lindqvist@gp.se

Det är för Sve­ri­ge helt nya reg­ler som gäl­ler in­för da­gens bil­jett­släpp till Ed She­e­rans kon­sert på Ul­le­vi. För förs­ta gång­en, i al­la fall på en kon­sert av det här for­ma­tet, in­förs strikt per­son­li­ga bil­jet­ter.

Det nya sy­ste­met in­ne­bär att be­sö­ka­rens, in­te kö­pa­rens, namn mås­te stå på bil­jet­ten och att man se­dan mås­te kun­na sty­ra sin iden­ti­tet vid in­släp­pet till Ul­le­vi.

”Den­na kon­sert är en­dast för fans och vill­ko­ren finns för att sä­ker­stäl­la att bil­jet­ter in­te säljs vi­da­re och att fans in­te be­ta­lar ett hög­re pris för si­na bil­jet­ter.”, skri­ver Tic­ket­mas­ter på sin hem­si­da och fort­sät­ter:

”Den be­sö­ka­re vars namn står på bil­jet­ter­na mås­te vi­sa en gil­tig le­gi­ti­ma­tion för att få till­trä­de till are­nan. Om des­sa vill­kor in­te följs kom­mer till­trä­de ne­kas. Det finns inga un­dan­tag till den­na re­gel.”, skri­ver Tic­ket­mas­ter som även po­äng­te­rar att om man kö­per mer än en bil­jett mås­te samt­li­ga bil­jet­t­in­ne­ha­va­re kom­ma sam­ti­digt till kon­ser­ten för att släp­pas in på Ul­le­vi.

Tic­ket­mas­ter, ti­di­ga­re Ticnet, har se­dan länge le­tat ef­ter oli­ka sätt att för­hind­ra el­ler i al­la fall brom­sa andra­hands­för­sälj­ning­en av kon­sert­bil­jet­ter. Att in­fö­ra strikt per­son­li­ga bil­jet­ter är nå­got man ti­di­ga­re an­vänt sig av i till ex­em­pel USA, men ock­så det mest ra­di­ka­la grep­pet hit­tills på svens­ka event.

– Det här är ett all­var­ligt för­sök att stop­pa andra­hands­för­sälj­ning­en, för­u­tom att bil­jet­ter­na blir per­son­li­ga har Tic­ket­mas­ter dess­utom satt en gräns där man får kö­pa max fy­ra bil­jet­ter per per­son, be­rät­tar Jo­han ”Red Top” Lars­son på Tic­ket­mas­ter-om­bu­det Pus­ter­viks­bil­jet­ter i Gö­te­borg.

Ed She­e­ran kom­mer att loc­ka en för­hål­lan­de­vis ung publik till Ul­le­vi och man kan tän­ka sig att en hel del för­äld­rar vill kö­pa bil­jet­ter till si­na ung­do­mar. Kö­per man då si­na bil­jet­ter via Tic­ket­mas­ters hem­si­da är det vik­tigt att ska­pa ett kon­to i be­sö­ka­rens namn och in­te an­vän­da sitt van­li­ga kon­to.

– Det är be­sö­ka­rens namn som av­gö­ran­de, in­te kö­pa­rens, sä­ger man hos Tic­ket­mas­ters kund­tjänst.

Men vad hän­der om jag kö­per fy­ra bil­jet­ter med mitt namn på och se­dan blir sjuk el­ler är på resa? Hur ska då mi­na tre kom­pi­sar kom­ma in?

– Grund­re­geln är att du mås­te va­ra med och vi­sa leg, det ska in­te gö­ras någ­ra un­dan­tag. Men det kan ju fin­nas ex­trem­fall. I så fall får man hö­ra av sig så kan vi nog hjäl­pa till. Fast det skul­le nog krä­vas ett spe­ci­alin­tyg.

Det är lång tid kvar till kon­ser­ten, det kan ju va­ra svårt att ve­ta om man får för­hin­der.

– Jo, det är klart. Men vi gör det här för att för­hind­ra vi­da­re­för­sälj­ning som drab­bar fan­sen ne­ga­tivt.

Bil­jet­ter­na till Ed She­e­ran på Ul­le­vi släpps lör­dag kl 11.00

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.