Fak­ta:

Fem tips när du kö­per bil­jet­ter

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje -

* 1. Köp bil­jett från första­hands­för­säl­ja­ren. På så sätt und­vi­ker du att bli lu­rad, och har rätt att få till­ba­ka peng­ar­na för bil­jet­ten om eve­ne­mang­et skul­le stäl­las in.

* 2. Var för­sik­tig med ut­länds­ka hem­si­dor. En­ligt Sve­ri­ges kon­su­men­ter kom­mer och går de ose­ri­ö­sa bil­jett­för­säl­jar­na, in­te säl­lan med till­fäl­li­ga ut­länds­ka saj­ter. Det hän­der då att en bil­jett skrivs ut fle­ra gång­er och säljs till fle­ra per­so­ner. Men det är ba­ra en per­son som kom­mer in till eve­ne­mang­et per bil­jett, där­för blir res­ten av per­so­ner­na med sam­ma bil­jett stop­pa­de i en­trén.

* 3. An­vänd kre­dit­kort el­ler Vi­sa-bank­kort. Om kö­pet på nä­tet har ge­nom­förts med ett kre­dit­kort har du rätt att krä­va ban­ken, el­ler det kre­di­tin­sti­tut som ut­fär­dat kor­tet, på er­sätt­ning om du in­te får det du be­ta­lat för. Har du ge­nom­fört kö­pet med ditt bank­kort sä­ger Ma­ria Wiezell att just Vi­sa be­hand­lar si­na bank­kortskun­der li­ka­dant som kre­dit­kort­s­in­ne­ha­va­re, även om det då in­te är en lagstad­gad skyl­dig­het för dem att åter­be­ta­la peng­ar­na.

* 4. Kol­la va­lu­tan. Sve­ri­ges kon­su­men­ter har till ex­em­pel fått 5. Kol­la upp pri­vat­per­so­ner och möt dem per­son­li­gen. Ta re­da på namn, te­le­fon­num­mer och adress så att du kan sö­ka på per­so­nen på web­ben. När du ska be­ta­la och få di­na bil­jet­ter är det bäst att träf­fas. Sve­ri­ges kon­su­men­ter *

sam­tal från per­so­ner som trod­de att de be­ta­lat 650 kro­nor för en kon­sert med Håkan Hell­ström, när det i själ­va ver­ket rör­de sig om 650 eu­ro – det vill sä­ga näs­tan tio gång­er så myc­ket peng­ar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.