90-ta­let är till­ba­ka med Aqua, E-ty­pe och Pan­do­ra

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje - MAT­HIL­DA OLAUSSON/TT

Ar­tis­ter som Aqua, E-ty­pe, Pan­do­ra och Veng­a­boys möts igen. Nostal­gi­tur­nén Vi som äls­kar 90-ta­let be­sö­ker fy­ra svens­ka stä­der i ju­li. – Jag ser jät­te­myc­ket fram emot det här, sä­ger An­ne­li ”Pan­do­ra” Magnusson.

I ju­li möts ar­tis­ter som nåd­de sto­ra fram­gång­ar på 90-ta­let igen. Tur­nén Vi som äls­kar 90-ta­let star­tar i kväll i Stock­holm – se­dan vän­tar stopp i Gö­te­borg, Kal­mar och Mal­mö.

Bland ar­tis­ter­na märks Aqua, E-ty­pe, Pan­do­ra och Veng­a­boys.

– Det kan väl in­te bli mer 90-tal än så, al­la är där, sä­ger An­ne­li ”Pan­do­ra” Magnusson.

Bå­de Pan­do­ra och Mar­tin ”E-ty­pe” Eriks­son be­rät­tar att de ser fram emot att träf­fa de and­ra

”Men snart 25 år se­na­re, att få åka på en så­dan här tur­né och ve­ta att al­la kom­mer kun­na sjunga med i al­la lå­tar, då blir jag li­te stolt, fak­tiskt. ”

ANNELIE ”PAN­DO­RA” MAGNUSSON

ar­tis­ter­na. Många har mötts längs vägen ti­di­ga­re un­der si­na kar­riä­rer.

– Det är otro­ligt kul och trev­ligt mel­lan ar­tis­ter­na, man går runt mel­lan lo­ger­na in­nan spel­ning­en och det är li­te ka­las i var­je. Det är an­sik­ten man träf­fat på tur­né i näs­tan 20 år, sä­ger E-ty­pe.

TUR­NÉN HÖLLS ÄVEN i fjol i Sve­ri­ge, och har va­rit ut­om­lands fle­ra gång­er ti­di­ga­re. I år får Stock­holm, Gö­te­borg, Kal­mar och Mal­mö be­sök.

E-ty­pe minns till­ba­ka på 90-ta­let som en glad tid.

– Det var en väl­dig varm, spän­nan­de och ro­lig tid. Fram­för allt Annelie ”Pan­do­ra” Magnusson ser fram emot tur­nén. ”Jag kän­ner en stolt­het över mi­na hits”, sä­ger hon.

för mig, som gick från ar­bets­lös till popstjär­na på två tim­mar. För mig var det full­stän­digt ga­let, men jag

minns än­då den ti­den som väl­digt ro­lig och varm, kul sam­ar­be­ten. Det fanns topp­lis­tor, man viss­te om

– MEN SNART 25 år se­na­re, att få åka på en så­dan här tur­né och ve­ta att al­la kom­mer kun­na sjunga med i al­la lå­tar, då blir jag li­te stolt, fak­tiskt. Vi har satt ett fotav­tryck här i mu­sik­histo­ri­en, och jag är med. Det känns väl­digt fint.

Bild: IZABELLE NORDFJELL/TT

THIS IS THE WAY. Mar­tin ”E-ty­pe” Eriks­son är en av ar­tis­ter­na som upp­trä­der un­der tur­nén Vi som äls­kar 90-ta­let i som­mar.

Bild: AN­DERS WIKLUND / TT

NOSTALGI.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.