Så på­ver­kas vår

Allt fler för­står hur smar­ta te­le­fo­ner kan på­ver­ka vår mil­jö. Den etis­ka upp­stic­ka­ren Fairp­ho­ne säljs trots ljum­ma re­cen­sio­ner slut på noll­tid. Fram till nu har mo­bil­jät­tar­na hal­kat ef­ter i mil­jö­ar­be­tet, men nu ver­kar Apple ha vak­nat.

Hallands Nyheter - - Konsument - MARTINA NYHLIN kon­su­ment@gp.se

Smar­ta te­le­fo­ner har kort livs­längd – dels för att det stän­digt kom­mer nya spän­nan­de upp­da­te­ring­ar som får för­ra årets mo­del­ler att kän­nas stenåld­rig – men även på grund av käns­li­ga skal och kon­struk­tio­ner som lätt går sön­der. Men pla­ne­ten skul­le vin­na på att fler an­vän­der si­na te­le­fo­ner läng­re. En­ligt re­se­ar­ch­or­ga­ni­sa­tio­nen Swed­watch, som grans­kar mil­jö­mäs­si­ga och so­ci­a­la för­hål­lan­den i oli­ka bran­scher, ska­pas i snitt 86 ki­lo av­fall vid till­verk­ning­en av en mo­bil.

– Till det kom­mer all­var­li­ga och sto­ra ris­ker för ne­ga­tiv mil­jöpå­ver­kan och kränk­ning­ar av mänsk­li­ga rät­tig­he­ter i fle­ra steg av en mo­bil­te­le­fons livscy­kel, sä­ger Therese Sjöström, re­se­ar­cher på Swed­watch.

DET FÖRETAG SOM kom­mit längst med att pro­du­ce­ra en etisk mo­bil är hol­länds­ka non pro­fit-fö­re­ta­get Fairp­ho­ne. De har ta­git fram en smart te­le­fon där de­lar som bat­te­ri och skärm ska kun­na be­stäl­las och by­tas av an­vän­da­ren själv för att te­le­fo­nen ska kun­na hål­la läng­re. De väl­jer ock­så så håll­bart pro­du­ce­ra­de ma­te­ri­al som möj­ligt och job­bar med trans­pa­ren­ta le­ve­ran­tör­sked­jor.

– Vi vet ing­en som kom­mit läng­re än Fairp­ho­ne i att gö­ra en etiskt och mil­jö­mäs­sig håll­bar smartp­ho­ne. Men till och med de med­ger att de in­te än­nu lyc­kas kon­trol­le­ra varten­da led i de kom­plexa le­ve­ran­tör­sked­jor­na, sä­ger Therese Sjöström.

Det här gäl­ler sär­skilt när det kom­mer till ut­vin­ning­en av mi­ne­ra­ler­na, en­ligt Therese Sjöström.

– Att in­te ens Fairp­ho­ne, som ver­kar gö­ra allt vad de kan för att

ha en så etisk pro­dukt som möj­ligt in­te helt lyc­kas, sä­ger nå­got om hur myc­ket pro­blem som bor­de fin­nas ut­med and­ra fö­re­tags led.

Det svens­ka bok- och tid­nings­för­la­get och so­lels­fö­re­ta­get ETC be­stäm­de sig för ett år se­dan att bör­ja säl­ja Fairp­ho­ne. De fick ett gen­svar de ald­rig ha­de kun­nat dröm­ma om.

– När vi la upp den här pro­duk­ten sål­de vi slut på en vec­ka. Och då var te­le­fo­nen in­te ens ny, ut­an ha­de fun­nits i ett år. Nu har de släppt Fairp­ho­ne 2 slim - och den mås­te man be­stäl­la för att va­ra sä­ker på att få, sä­ger Kjell Vil­helms­son, kom­mu­ni­ka­tions­chef på ETC.

DET­TA BE­ROR FÖR­STÅS till stor del på att Fairp­ho­ne gör te­le­fo­nen i väl­digt li­ten upp­la­ga – en­bart 100 000 ex­em­plar un­der 2016 – vil­ket i sin tur be­ror på att det är svårt att få tag på de jus­ta ma­te­ri­a­len. In­tres­set för Fairp­ho­ne ty­der dock på att det än­då finns ett in­tres­se för en etisk och håll­bar smart te­le­fon.

Men om fler ska få möj­lig­het att kö­pa etis­ka te­le­fo­ner vill det till att fler mo­bil­fö­re­tag ha­kar på. Och nu ver­kar Apple va­ra på väg i den här rikt­ning­en. Ny­li­gen pre­sen­te­ra­de fö­re­ta­get sin håll­bar­hets­rap­port där de ut­ta­lar am­bi­tio­nen att rö­ra sig mot en för­sörj­nings­ked­ja med ett slu­tet krets­lopp. ”En dag vill vi kun­na byg­ga nya pro­duk­ter med en­dast åter­vun­na ma­te­ri­al, bland an­nat di­na gam­la pro­duk­ter”, skri­ver man på sin hem­si­da.

ATT APPLE UTTRYCKER am­bi­tio­nen att en­dast an­vän­da sig av åter­an­vän­da mi­ne­ra­ler tyc­ker Therese Sjöström är väl­digt po­si­tivt.

– Apples be­slut skic­kar en vik­tig sig­nal till and­ra företag in­om bran­schen, och vi hop­pas att det även ba­nar väg för nya och mer kraft­ful­la po­li­tis­ka be­slut kring ut­vin­ning av mi­ne­ra­ler, för att stop­pa kränk­ning­ar av mänsk­li­ga rät­tig­he­ter och mil­jö­för­stö­ring. Gi­vet Apples le­dan­de roll på mark­na­den ökar för­hopp­nings­vis även kon­su­men­ters med­ve­ten­het om frå­gor­na i och med be­slu­tet.

”Apples be­slut skic­kar en vik­tig sig­nal till and­ra företag in­om bran­schen”

THERESE SJÖSTRÖM re­se­ar­cher på Swed­watch

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.