Fak­ta:

Fle­ra fak­to­rer

Hallands Nyheter - - Konsument -

* I gru­vor på många håll i värl­den, där rå­ma­te­ri­al som ko­bolt och guld ut­vinns, på­går all­var­li­ga kränk­ning­ar mot gruv­ar­be­ta­re­och mot barn och kvin­nor i när­lig­gan­de sam­häl­len.

* Dess­utom har gru­vor ge­ne­rellt stor mil­jöpå­ver­kan. Till­verk­ning­en

* Till­verk­ning­en av oli­ka kom­po­nen­ter till mo­bi­ler och sam­man­sätt­ning­en till he­la mo­bil­te­le­fo­ner sker of­ta un­der oac­cep­tab­la ar­bets­för­hål­lan­den. Av­fal­let * Det ska­pas upp­skatt­nings­vis 86 ki­lo av­fall för att pro­du­ce­ra en mo­bil­te­le­fon. Ut­tjän­ta elekt­ro­nik­pro­duk­ter ska­par sto­ra mil­jöpro­blem då de in­te all­tid han­te­ras an­svars­fullt.

Käl­la: Swed­watch

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.