Det är lad­dat för el­bils­re­vo­lu­tion

INFRASTRUKTUR. El­bi­lar­na är på in­gång och ut­veck­ling­en kan gå snabbt nu. Det stäl­ler krav på att re­ge­ring­en ga­sar i ut­bygg­na­den av ladd­sta­tio­ner.

Hallands Nyheter - - Ledare - Mat­hi­as Grim­pe Cen­ter­pres­sens Ny­hets­by­rå

LE­DA­RE 10/7. När allt fler, se­nast i ra­den var Vol­vo, bil­till­ver­ka­re be­stämt sig för att sat­sa på el­bi­lar, då gäl­ler det att in­fra­struk­tu­ren finns. Motor­män­nen tar upp den frå­gan, och den för­tjä­nar upp­märk­sam­het. Myc­ket upp­märk­sam­het. För om sam­häl­let ska bli fos­sil­fritt, stäl­ler det­ta in­te ba­ra krav på bil­in­du­strin.

BIL­IN­DU­STRIN HAR LÄNGE vack­lat kring hur den ska be­mö­ta de allt mer öka­de kra­ven på fos­sil­fri drift. Den har sam­ti­digt på­ma­nats kraf­tigt från mil­jö­rö­rel­ser och po­li­ti­ker­håll. Nu när in­du­strin änt­li­gen för­stått att det gam­la syn­sät­tet är så pass föråld­rat att det in­te läng­re kom­mer pas­sa in på mark­na­den, då kom­mer vi till näs­ta punkt – in­fra­struk­tu­ren. Länge på­ta­lad som brist­fäl­ligt ut­byggd, fin­ner vi idag en laddin­fra­struk­tur som fort­fa­ran­de är i stort be­hov av ut­ö­ka­de ladd­sta­tio­ner. Men som ock­så är oer­hört myc­ket bätt­re jäm­fört med ba­ra någ­ra år till­ba­ka.

Det blir allt mer på­tag­ligt att det in­te en­bart räc­ker med vack­ra ord om agen­dor för att fos­sil­fria sam­häl­len ska kun­na ta form. Det krävs även age­ran­de som styr­ker det som sägs. När det gäl­ler för­sälj­ning­en av el­bi­lar kom­mer den­na öka som mest när det bli­vit stör­re till­gång på oli­ka mo­del­ler från oli­ka till­ver­ka­re. Då kom­mer pri­ser­na på el­bi­lar att sjun­ka, och mass­mark­na­den kom­mer ta fart på ett sätt som värl­den ba­ra skå­dat vid sto­ra, re­vo­lu­tio­ne­ran­de, hän­del­ser.

DET AR­BE­TE SOM Teslas Elon Musk un­der ett fler­tal år lagt ner på att flyt­ta grän­ser och ska­pa nya per­spek­tiv ge­nom hur fö­re­ta­get på­ver­kat and­ra bil­till­ver­ka­re, är så om­fat­tan­de att han skul­le kun­na jäm­fö­ras med Hen­ry Ford. Och Tes­la släp­per snart den mo­dell som så länge va­rit på gång att den näs­tan bli­vit mytomspun­nen. Där­för vän­tas ock­så mass­mark­na­den kom­ma igång näs­ta år då pro­duk­tio­nen fly­ter på. Med ett lågt pris och lång räck­vidd vinns kun­ders för­tro­en­de. Och det är då den egent­li­ga re­vo­lu­tio­nen bör­jar. Det märks in­te minst i Ki­na.

HUR STÄL­LER SIG re­ge­ring­en till det här? Mil­jö­par­ti­et ver­kar duc­ka ex­em­pel­vis gäl­lan­de ut­veck­ling­en för laddin­fra­struk­tu­ren. Tåg och cy­kel är istäl­let fa­vo­ri­ten. Och visst går det att för­stå. I dags­lä­get går po­li­tik of­ta ut på att be­grän­sa bil­tra­fi­ken i stä­der. För­stå­e­ligt med tan­ke på de häl­so­våd­li­ga av­ga­ser den­na tra­fik spri­der. Men det­ta, även om den­na tra­fik kom­mer va­ra kvar i någ­ra år, till­hör än­då den gam­la erans och tek­ni­kens pro­ble­ma­tik.

I allt fler län­der, det se­nas­te Frank­ri­ke, tas be­slut om att stop­pa bi­lar med ben­sin- och die­sel­mo­to­rer i tra­fi­ken. Tryc­ket ökar där­med kon­ti­nu­er­ligt på Sve­ri­ge som be­stämt sig ti­digt att stå på om­ställ­nings­bar­ri­ka­der­na. Det har bli­vit dags att vi ga­sar på nu. Vi ris­ke­rar an­nars att ham­na i Eu­ro­pas bak­gård.

Bild: MEEK, TORE

UPPLADDNING. Den­na form av tank­sta­tio­ner har bli­vit van­li­ga­re, men de är fort­fa­ran­de in­te till­räck­ligt van­li­ga.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.