Vi vill att al­la ska kän­na sig tryg­ga i sam­häl­let

Hallands Nyheter - - Ordet Är Fritt -

PO­LI­TIK. Krist­de­mo­kra­ter­nas vill bi­dra till ett sam­häl­le där al­la män­ni­skor kan kän­na sig tryg­ga och kän­na tillit till sin om­giv­ning.

När brotts­lig­het får pas­se­ra ostraf­fat för att po­li­sen in­te har re­sur­ser att in­gri­pa och ut­re­da svi­ker vi män­ni­skors till­tro till sam­häl­let. När äld­re in­te får till­gång till den vård och om­sorg de be­hö­ver un­der­mi­ne­ras trygg­he­ten. Det är ett väl­färds­svek. För att vän­da det­ta krävs kraft­ful­la sats­ning­ar som gör rik­tig skill­nad i Sve­ri­ge och här i Hal­land.

KRISTDEMOKRATERNA sat­sar 550 mil­jo­ner mer än re­ge­ring­en var­je år på vå­ra äld­re. Vi vill in­fö­ra en äldre­bo­en­de­ga­ran­ti så att den som fyllt 85 år själv ska få be­stäm­ma när det är dags att flyt­ta in på ett äldre­bo­en­de. Kristdemokraterna vill se en ök­ning av an­ta­let po­li­ser från da­gens ca 20 000 till 30 000 se­nast 2025. Det mot­sva­rar un­ge­fär 25 fler po­li­ser i Var­berg, 45 fler po­li­ser i Halmstad. Det ger möj­lig­het att ha en stör­re när­va­ro i ut­sat­ta om­rå­den, ut­re­da även mind­re brott och ska­pa en tryg­ga­re of­fent­lig mil­jö.

VI VILL SE sträng­a­re straff för vålds- och sex­u­al­brott. För oss är det vik­tigt att de straff som döms ut står i pro­por­tion till de brott som har be­gåtts. Vår upp­fatt­ning är att så in­te är fal­let i dag när det gäl­ler vålds- och sex­u­al­brott och vill där­för se sträng­a­re straff in­om de om­rå­de­na. Integ­ra­tion från dag ett. Kristdemokraterna vill se ett sam­häl­le som hål­ler ihop, då be­hö­ver in­teg­ra­tio­nen stär­kas och på­bör­jas di­rekt, re­dan un­der asyl­ti­den. Til­li­ten till väl­fär­den och trygg­he­ten i sam­häl­let mås­te stär­kas. Allt an­nat är ett väl­färds­svek.

Lar­ry Sö­der (KD)

riks­dags­le­da­mot

Bild: MAJA SUSLIN/TT

FLER PO­LI­SER. Kristdemokraterna vill se en ök­ning av an­ta­let po­li­ser från da­gens ca 20 000 till 30 000 se­nast 2025.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.