Vin­den gjor­de su­sen i Apel­vi­ken

SUR­FERS DAY: ”SKEJTA FETT, SÅ BLIR NI GRYMMA!” En grå­mu­len mor­gon sprack upp och loc­ka­de al­la åld­rar till Apel­vi­ken. Skim­board, surf och skejt var på sche­mat un­der Sur­fers day.

Hallands Nyheter - - Varberg - AGNES KÅGSTRÖM agnes.kagstrom@hn.se

Färg­la­da flag­gor va­jar längs med vägen till Apel­vi­ken. I den me­ter­höga öpp­ning­en från en last­bil står Ali­cia Mo­dig­gård Åhl, 9 år, be­redd att kas­ta sig ut­för ram­pen som ställts upp med stöd av last­pal­lar. Hen­nes t-shirt fladd­rar i vin­den när hon tip­par kropps­tyng­den fram­åt, åker ner för ram­pen och sväng­er runt någ­ra små­ram­per.

Allt bör­ja­de med att hon pro­va­de på en tjejs­kej­ting­grupp för­ra hös­ten. Ef­ter det har hon ta­git med spor­ten in i fa­mil­jen.

HEN­NES PAP­PA MICKE Åhl var med på trä­ning­ar­na, men kun­de in­te hål­la sig kvar på si­dan av ram­pen.

– Jag bör­ja­de skejta jag med, det var så jag kom in på det, sä­ger han.

Sen har det ba­ra rul­lat på. Nu skej­tar al­la fy­ra i fa­mil­jen och för Micke har in­tres­set vux­it. Det blir åk­tu­rer un­der lun­chen på job­bet el­ler om kväl­lar­na. Ny­li­gen kom de hem från en se­mester­re­sa i Sy­deu­ro­pa, där de på hem­vä­gen sök­te

upp ram­per i Frank­ri­ke, Tyskland och Dan­mark.

– I Sve­ri­ge har in­tres­set för skejt ex­plo­de­rat på se­na­re tid, men i Eu­ro­pa lig­ger man yt­ter­li­ga­re li­te läng­re fram, sä­ger Micke Åhl.

DET ÅR­LI­GA EVEN­TET an­ord­nas av Sur­fers Pa­ra­di­se och är kost­nads­fritt. Besökarna kan bland an­nat pro­va på surf, skejt, skim­board och SUP, och det märks att in­tres­set är stort för sto­ra som små. I ett tält på stran­den lig­ger lis­tor med nam­nun­der­skrif­ter. Kur­ser­na för surf­sko­lan är re­dan full­teck­na­de och he­la fa­mil­jer har skri­vit upp sig, be­rät­tar en av funk­tio­nä­rer­na i täl­tet.

Li­te läng­re bort vid ett vat­ten­drag på stran­den hål­ler skim­board­gäng­et till. José Mar­ti­nez är en av de som tar sats och spring­er för att lan­da på brä­dan och gli­da fram. Han har det i krop­pen. Som 10-åring åk­te han myc­ket skim­board, men nu var det åt­ta år sen han se­nast stod på brä­dan.

– Man glöm­mer in­te. Men det är vik­tigt att lan­da med bå­da föt­ter­na på sam­ti­digt. Man kan tap­pa ba­lan­sen, ram­la bak­läng­es och gö­ra sig il­la, sä­ger han.

I DAG ÄR in­te för­ut­sätt­ning­ar­na de bäs­ta för att stå på skim­board­brä­dan nå­gon läng­re tid, men man ta sig fram upp till 70 me­ter på brä­dan, be­rät­tar José Mar­ti­nez. Mot slu­tet av da­gen ska han del­ta i surf­pad­del­täv­ling­en.

MEN DA­GEN SLUTAR in­te där. Många har yt­ter­li­ga­re nå­got att se fram emot un­der kväl­len då Pet­ter gör en spel­ning på Ma­jas vid Ha­vet. Först ska det dock skej­tas en hel del mer. Spea­ker­rös­ten i hög­ta­lar­na hörs än­da bort till den sto­ra par­ke­ring­en.

– Skejta hårt, skejta fett, så blir ni grymma!

”I Sve­ri­ge har in­tres­set för skejt ex­plo­de­rat på se­na­re tid, men i Eu­ro­pa lig­ger man yt­ter­li­ga­re li­te läng­re fram”

MICKE ÅHL

LÄNGESEDAN SIST. José Mar­ti­nez gör come­back på skim­boar­den. Det var åt­ta år se­dan han se­nast åk­te.

Bild: AGNES KÅGSTRÖM

Bild: AGNES KÅGSTRÖM

INITIERAD. Micke Åhl fick upp in­tres­set för skejt när hans dot­ter bör­ja­de skejta för ett år sen. Nu är han ak­tiv i sty­rel­sen för Var­bergs ska­te­board­klubb.

Bild: AGNES KÅGSTRÖM

UNDERVISNING. Surf­sko­lan för bå­de ny­bör­ja­de och er­far­na bör­ja­de med te­o­ri på stran­den in­nan det var dags att kas­ta sig ut bland vå­gor­na.

Bild: AGNES KÅGSTRÖM

UNG VÅGHALS. Ali­cia Mo­dig­gård Åhl pro­var ram­per­na som står upp­ställ­da utan­för Ma­jas.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.