Pir­ar­be­tet står still i som­mar

Hallands Nyheter - - Varberg - REBECKA KVINT 010-471 53 69 rebecka.kvint@hn.se

I som­mar tar re­no­ve­ring­en av pir­hu­vu­de­na se­mes­ter. I höst åter­upp­tas ar­be­tet och den nya tids­pla­nen hål­ler så här långt.

Re­no­ve­ring­en av pir­hu­vu­de­na på Fäst­ning­spi­ren och Klö­ven­pi­ren har stött på patrull ti­di­ga­re men i vår har ar­be­tet rul­lat på en­ligt plan. Det upp­ger hamn- och ga­tu­för­valt­ning­en.

Fäst­ning­spi­ren är i bätt­re skick än un­der­sök­ning­ar­na från i hös­tas vi­sa­de och det in­ne­bär att för­stärk­ning­en av pi­ren in­te be­hö­ver bli så om­fat­tan­de som för­valt­ning­en trod­de ti­di­ga­re. Nu tar re­no­ve­ring­en pa­us över som­ma­ren.

Hen­rik Petzäll som är hamn- och ga­tu­för­valt­ning­ens chef be­rät­tar att ar­be­tet kon­cen­tre­rats till Fäst­ning­spi­ren för att få den klar först. Vad gäl­ler Klö­ven­pi­ren har ar­be­te und­vi­kits där un­der sen­vå­ren för att in­te stö­ra fri­tids­bå­tar­na på Get­terön.

MEN ATT AR­BE­TET rul­lat på bra vad gäl­ler själ­va re­no­ve­ring­en har in­te hind­rat and­ra pro­blem från att upp­stå. Nå­gon el­ler någ­ra per­so­ner har in­te re­spek­te­rat av­spärr­ning­ar­na vid Fäst­ning­spi­ren och en del av­spärr­ning­ar som hört till byg­get har slängts i vatt­net vid upp­re­pa­de till­fäl­len.

– Nå­gon el­ler någ­ra har ta­git sig in och gjort åver­kan. Man har för­stört av­spärr­ning­ar, be­rät­tar Hen­rik Petzäll.

– Vi gör in­te av­spärr­ning­en för att det är skoj ut­an det är för att det är en ar­bets­plats. Det är en ic­ke sä­ker mil­jö, som på al­la bygg­ar­bets­plat­ser.

AV­SPÄRR­NING­AR­NA på Fäst­ning­spi­ren kom­mer att va­ra kvar i som­mar, i al­la fall de som är längst ut på pir­hu­vu­det.

Pi­rar­na är po­pu­lä­ra bland fis­ka­re men Hen­rik Petzäll upp­ma­nar al­la som fis­kar att hit­ta al­ter­na­ti­va plat­ser att fis­ka från un­der den tid som re­no­ve­ring­en på­går.

Ar­be­te­na på Fäst­ning­spi­ren åter­upp­tas sista vec­kan i ju­li och ar­be­te­na på Klö­ven­pi­ren drar igång igen förs­ta vec­kan i au­gusti. Fäst­ning­spi­ren ska va­ra klar som­ma­ren 2018 och Klö­ven­pi­ren ska va­ra klar sen­hös­ten 2018.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.