110 mil på cy­kel av myc­ket go­da skäl

Hallands Nyheter - - Varberg - 010-471 52 67 ha­kan.bergstrom@hn.se

Ef­ter 110 mil gick de 70 cy­klis­ter­na i mål vid fäst­nings­hör­nan i Var­berg – ef­ter att ha tram­pat än­da från Prag, till stöd för Barn­can­cer­fon­den.

– Det känns som det ska gö­ra ef­ter 107 mil: ömt! sa Christer Gustafs­son som var aning­en oen­se med ar­ran­gö­rer­na om den ex­ak­ta sträc­kan; 107 el­ler 110 mil?

Han är egen­fö­re­ta­ga­re i Stock­holm, en av dem som ingick i Team Stock­holm, ett av fy­ra lag som dra­gits sam­man av en lag­le­da­re, trä­nat, sam­lat peng­ar och nu slut­li­gen gjort den vec­ko­långa tu­ren från Prag i Tjec­ki­en till Var­berg.

– Var­för? I förs­ta hand för att jag vill bi­dra till att gö­ra skill­nad för många fa­mil­jer, sa Christer Gustafs­son.

SÅ ÄR DET: Ba­ra det­ta eve­ne­mang drog in 2,6 mil­jo­ner kro­nor till Barn­can­cer­fon­den som i många år sam­lat mil­jon­tals kro­nor till fram­förallt forsk­ning­en. Och i dag över­le­ver fy­ra av fem can­cer­sju­ka barn, ett ko­los­salt me­di­cinskt fram­steg de se­nas­te de­cen­ni­er­na. Var­je år får un­ge­fär 300 barn­fa­mil­jer i Sve­ri­ge ett can­cer­be­sked.

– Sen har ju det här va­rit en fan­tas­tisk tur ge­nom all vän­skap som upp­stått, att vi lärt kän­na varand­ra, sa Christer Gustafs­son som i lik­het med de övriga na­tur­ligt­vis är en gans­ka van cyklist.

”Det känns som det ska gö­ra: ömt!” CHRISTER GUSTAFS­SON, CYKLIST

UTÖVER LA­GET FRÅN Stock­holm, som rå­ka­de gå först över mål­lin­jen, så del­tog ock­så lag från Got­land, Gö­te­borg och Skå­ne.

I fy­ra år har det­ta Ri­de of Ho­pe – så he­ter det! – va­rit ett av många ar­range­mang till stöd för Barn­can­cer­fon­den. Men nu var det sista gång­en, and­ra ar­range­mang får ta vid.

Un­der si­na år har Ri­de of Ho­pe in­bring­at un­ge­fär 15 mil­jo­ner kro­nor.

HÅ­KAN BERG­STRÖM

Bild: HÅ­KAN BERG­STRÖM

CHRISTER GUSTAFS­SON. Vis­ser­li­gen trött ef­ter tu­ren från Prag, men med kraft att his­sa so­nen An­ton Bro­falk som möt­te upp i Var­berg.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.