Me­tal­le­ta­re hjäl­per ar­ke­o­lo­ger­na

Hallands Nyheter - - Nyheter - LENNART HILDINGSSON

En sil­ver­skatt och en guld­brak­te­at från järn­ål­dern, till­hör de ar­ke­o­lo­gis­ka fynd un­der se­na­re år i Hal­land där hob­by­fan­tas­ter med me­tall­de­tek­to­rer va­rit in­blan­da­de.

Sil­verskat­ten hit­ta­des på ett event i Kö­inge i Fal­ken­bergs kom­mun hös­ten 2014, som då ny­bil­da­de Svens­ka Me­tall­sö­kar­för­e­ning­en ar­ran­ge­ra­de. Sur­ret i hör­lu­rar­na, som en av del­ta­gar­na fång­a­de upp in­till en sten­häll, vi­sa­de sig fram­kal­lat av 19 styc­ken dans­ka sil­ver­mynt från mit­ten av 1500-ta­let.

– För­e­ning­en kon­tak­ta­de oss ge­nast och vi såg till att en ar­ke­o­lo­gisk un­der­sök­ning gjor­des på plat­sen, be­rät­tar Jen­ny Nord, an­tik­va­rie på läns­sty­rel­sen och tilläg­ger att me­tal­le­tar­na fick er­sätt­ning av sta­ten ge­nom in­lös­ning av fyn­det.

Sil­ver­myn­ten gräv­des för­mod­li­gen ned vid tid­punk­ten för sla­get vid Ax­tor­na, som stod mel­lan dans­kar och svens­kar 1565, för att se­dan bli bort­glöm­da. El­ler så för­o­lyc­ka­des äga­ren in­nan den­ne hann grä­va upp dem igen.

För­ra vå­ren fick med­lem­mar i hob­by­sö­ka­re hjäl­pa till vid en ar­ke­o­lo­gisk un­der­sök­ning i Äska­torp, sö­der om Kungs­bac­ka. De gick skall­gång över om­rå­det och en av träf­far­na vi­sa­de sig va­ra ett drygt 1 500 år gam­malt guld­fö­re­mål – en li­ten guld­brak­te­at från folk­vand­rings­ti­den med en in­präg­lad re­li­ef av Oden till häst.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.