Ka­nin­vi­rus kan kom­ma till­ba­ka

Hallands Nyheter - - Nyheter -

HAL­LAND: Un­der för­ra som­ma­ren drab­ba­des så­väl tam- som vild­ka­ni­ner av gul­sot (RVHD). Gul­so­tet ger ka­ni­ner­na svå­rig­he­ter med and­ning­en och ger även ska­dor på hjär­nan. I de fles­ta fall dör ka­ni­ner­na av vi­ru­set, vil­ket ock­så kon­sta­te­ra­des av fle­ra hallän­ning­ar för­ra året, då vild­ka­ni­ner låg dö­da i de­ras träd­går­dar. Nu ser dock fle­ra ve­te­ri­nä­rer ut att ha få bukt med pro­ble­met.

– I slu­tet av för­ra som­ma­ren vac­ci­ne­ra­de vi en stor mängd ka­ni­ner mot gul­sot. Vac­ci­ne­ring­en ser ut att ha fun­ge­rat väl­digt bra. Än så länge kän­ner vi in­te till någ­ra fall av ka­nin­gul­sot se­dan dess, sä­ger Lou­i­se Trei­berg-bernd­ts­son, ve­te­ri­när på Sta­tens ve­te­ri­när­me­di­cins­ka an­stalt.

I år har inga fall för ka­nin­gul­sot rap­por­te­rats in i söd­ra Hal­land. SVA var­nar dock för att vi­ru­set spri­der sig ge­nom lan­det som en löp­eld just nu. Har man än­nu in­te vac­ci­ne­rat sin ka­nin, är det lä­ge för att gö­ra det om­gå­en­de.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.