Tyskt bomb plan åter­ska­pas

Hallands Nyheter - - Falkenberg - 010-471 52 67 ha­kan.bergstrom@hn.se

Vis­ser­li­gen ba­ra ett ske­lett, men än­då: Att ur äk­ta vrakres­ter åter­ska­pa ett tyskt bomb­plan, He­in­kel He 111, är en ex­klu­si­vi­tet. En smått unik histo­ria.

I bör­jan av 2000-ta­let var Bengt Her­mans­son i Skogs­torp än­nu fjäll­gui­de vid Grö­vel­sjön i Da­lar­na. Histo­ri­e­in­tres­se­rad som han är, såg han till att få en del vrakres­ter från två tys­ka bomb­plan ned­slä­pa­de från fjäl­len, så­väl vid svens­ka Grö­vel­sjön som nors­ka Eng­er­dal i de norsk­svens­ka gräns­trak­ter­na. Vis­ser­li­gen hårt åt­gång­na vrakres­ter, men nog så intressanta.

DE BÅ­DA BOMBPLANEN, av ty­pen He­in­kel He 111 med namn ef­ter den tys­ke flyg­plans­till­ver­ka­ren Ernst He­in­kel, var en på­min­nel­se om den na­zi­tys­ka oc­ku­pa­tio­nen av Nor­ge. Det ena pla­net ha­de tving­ats gå ned i ter­räng­en ef­ter att ha för­ir­rat sig på väg mot ba­sen i Trond­heim ef­ter en bombräd un­der sla­get om Nar­vik den 2 ju­ni 1940.

– Dess­utom kun­de vi ta hand om res­ter­na ef­ter en stör­tad He­in­kel 111:a i Si­ta­sjau­re i Norr­bot­ten, på­skju­tet av eng­elskt jakt­flyg ef­ter en bomb­ning i Nar­vik­strak­ten i maj

1940, sä­ger Bengt Her­mans­son.

Och i Hal­land ha­de Bengt Her­mans­son kon­takt med fly­gen­tu­si­as­ter­na Su­ne An­ders­son i Var­berg och Ing­var Jo­hans­son i Mo­rup. De de­la­de in­tres­set för flyg­histo­ri­en och krigs­hän­del­ser­na i vår när­het.

– Jag har va­rit helt gri­pen än­da se­dan mam­ma tog med mig ut hem­ma i Va­re, så att vi nat­te­tid kun­de se hur de brit­tis­ka bombplanen gick längs kus­ten ner mot Tyskland 1944, sä­ger Su­ne.

NÅVÄL, DEN­NA TRIO har se­dan 2005 ta­git sig an vrakres­ter­na, lång­samt sett till att fo­ga ihop dem till ett plan. Först sked­de ar­be­tet i en ma­skin­hall i Va­re som till­hör­de Su­ne An­ders­son. Men i bör­jan av för­ra året flyt­ta­de man pro­jek­tet till Ing­var Jo­hans­sons ny­bygg­da lo­kal i Mo­rup, där den ham­nat i an­slut­ning till det lil­la sam­tidsmu­se­et som ock­så i hög grad är her­rar­nas verk: en ut­ställ­ning av fö­re­mål och öden från and­ra världs­kri­get.

– De and­ra fy­ra pla­nen är vis­ser­li­gen i bätt­re skick, men det här är fak­tiskt den fem­te He­in­kel 111 som finns kvar i värl­den, sä­ger Bengt Her­mans­son.

FLYGPLANSTYPEN VAR ur­sprung­li­gen av­sedd för Luft­han­sas po­stoch pas­sa­gerar­tra­fik, men de tys­ka krigs­her­rar­na såg pla­nets möj­lig­he­ter i strid. Cir­ka 7 000 så­da­na bomb­plan till­ver­ka­des, van­li­ga in­te minst vid sla­get om Stor­bri­tan­ni­en 1940. När Na­zi­tyskland änt­li­gen be­seg­ra­des, så av­rusta­des lan­det och krigs­ut­rust­ning­en, även flyg­pla­nen, för­stör­des.

Där­för är det en säll­synt­het som står där ute i Mo­rup. Ar­be­tet ska lång­samt gå vi­da­re med att bland an­nat in­re­da pla­net, och på bak­går­den vän­tar ock­så de ur­sprung­li­ga och de­mo­le­ra­de ving­ar­na.

HÅ­KAN BERG­STRÖM

Bild: HÅ­KAN BERG­STRÖM

HISTORISKT IN­TRES­SE. Su­ne An­ders­son pe­kar ut var kulspru­te­skyt­ten låg be­väp­nad un­der flyg­tu­rer­na.

TYSKT BOMB­PLAN. Bengt Her­mans­son vid ske­let­tet av He­in­kel He 111. Em­ble­met är ska­pat ef­ter en äk­ta för­la­ga, med den ak­tu­el­la flot­til­jens led­ord: ”I le­jo­nets fot­spår.”

Bild: HÅ­KAN BERG­STRÖM

Bild: HÅ­KAN BERG­STRÖM

FLYGENTUSIAST. Ing­var Jo­hans­son, förr de­lä­ga­re i Mo­rups åke­ri och se­dan länge en flygentusiast.

Bild: AP PHOTO/TT

HÄR ÄR DEN. Ett av kri­gets van­li­gas­te bomb­plan på den tys­ka si­dan, He­in­kel He 111.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.