Ba­ra en van­lig li­gus­ter­svär­ma­re

Hallands Nyheter - - Falkenberg - 010-471 52 67 ha­kan.bergstrom@hn.se

Nu gör vi en pu­del: I hel­gen har vi på web­ben lar­mat om det­ta fynd i Fal­ken­berg, ut­nämnd det till en säll­synt af­ri­kansk dödskal­le­fjä­ril. Men ic­ke!

Mis­sta­get är in­te så ovan­ligt. Det­ta är än­då en spek­ta­ku­lär up­pen­ba­rel­se, en av Sve­ri­ges störs­ta natt­fjä­ri­lar: en li­gus­ter­svär­ma­re.

– Oh ja, det hän­der of­ta att vi får frå­gor från folk som tror sig hit­tat nå­got väl­digt ovan­ligt, sä­ger Lin­da Strand, ord­fö­ran­de för in­sekts­kän­nar­nas för­e­ning, Sve­ri­ges en­to­mo­lo­gis­ka för­e­ning.

Hon var li­te skep­tisk re­dan när vi frå­ga­de hen­ne i fre­dags om fyn­det i Tö­ringe utan­för Fal­ken­berg, där fa­mil­jen Eke­ry ha­de hit­tat fjä­ri­len häng­an­de i nä­tet kring studs­mat­tan i träd­går­den.

– Det hän­der att af­ri­kans­ka dödskal­le­fjä­ri­lar i myc­ket säll­syn­ta fall tar sig till Sve­ri­ge med de var­ma vin­dar­na. Men det ha­de i så fall va­rit ett ex­tremt ti­digt fynd, för någ­ra en­sta­ka bru­kar kom­ma först fram­åt sen­som­ma­ren, sä­ger Lin­da Strand.

När hon nu sett bil­den är slut­sat­sen klar: en li­gus­ter­svär­ma­re, in­te nå­gon nord­af­ri­kansk säll­synt­het.

– Li­gus­ter­svär­ma­re är det gott om i söd­ra Sve­ri­ge, sä­ger hon.

HÅ­KAN BERG­STRÖM

Bild: PETRA EKE­RY

ING­EN SÄLL­SYNT GÄST. Men än­då en spek­ta­ku­lär li­gus­ter­svär­ma­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.